Oznámenie č. 627/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

Čiastka 241/2006
Platnosť od 09.12.2006 do30.01.2007
Zrušený 42/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.

627

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. decembra 2006 č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.

Týmto opatrením sa zabezpečuje na prelome rokov 2006 a 2007 plynulý zber údajov pre Národnú banku Slovenska na účely vykonávania dohľadu nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 40/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.