Vyhláška č. 626/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých vyhlášok

Čiastka 241/2006
Platnosť od 09.12.2006 do31.12.2006
Účinnosť od 30.12.2006 do31.12.2006
Zrušený 566/2001 Z. z.

626

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. decembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých vyhlášok

Národná banka Slovenska podľa § 74 ods. 5 a § 77 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 34/2003 Z. z. a vyhlášky č. 166/2005 Z. z. sa mení takto:

1. Slová „Úrad pre finančný trh“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“ v príslušnom tvare.

2. V § 1 sa vypúšťajú slová

„Súvaha Uč B 1-01 Súvaha k 31. marcu do 30. apríla
kalendárneho roka
a k 30. septembru do
31. októbra kalendárneho
roka
Výsledovka
Úč B 2-01
Výkaz
ziskov
a strát
k 31. marcu do 30. apríla
kalendárneho roka
a k 30. septembru do
31. októbra kalendárneho
roka".

3. V § 3 písm. b) a c) sa za slovo „elektronicky“ vkladajú slová „prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike“.

4. V § 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „Súvahu v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu,“.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 631/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 úvodnej vete sa slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad")“ nahrádzajú slovami „Národnej banke Slovenska“ a legislatívna skratka „úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“ v príslušnom tvare.

2. V § 1 sa vypúšťajú slová

„Kons. Úč 1-01 Konsolidovaná
súvaha
do dvoch
mesiacov po
skončení
kalendárneho polroka
a do šiestich mesiacov
po uplynutí
kalendárneho roka
Kons. Úč 2-01 Konsolidovaný
výkaz
ziskov a strát
do dvoch mesiacov
po skončení
kalendárneho
polroka a do šiestich
mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka".

3. V § 2 sa za slovo „elektronicky“ vkladajú slová „prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike“.

4. V § 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou Konsolidovanej súvahy a Konsolidovaného výkazu ziskov a strát“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení neskorších predpisov, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 627/2006 Z. z.).“.

Čl. III

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z. a vyhlášky č. 166/2005 Z. z. sa mení takto:

1. Slová „Úrad pre finančný trh“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“ v príslušnom tvare.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

8) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

9) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení neskorších predpisov, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 627/2006 Z. z.).“.


Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.