Oznámenie č. 621/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2007

Čiastka 238/2006
Platnosť od 07.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

621

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 22. novembra 2006 č. 24791/2006 – OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2007.

Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2007 na účely prerozdelenia poistného.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 56/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.