620

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2000 bola v Teheráne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť 30. novembra 2005 v súlade s článkom 21.

K oznámeniu č. 620/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Iránskej islamskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 (16/09/1323),

želajúc si uzavrieť dohodu na účely zriadenia a poskytovania pravidelných leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 (16/09/1323) vrátane všetkých dodatkov prijatých podľa článku 90 tohto Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť pre obidve zmluvné strany,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva a akúkoľvek osobu alebo orgán splnomocnené vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva toto ministerstvo, v prípade Iránskej islamskej republiky správcu Organizácie civilného letectva a akúkoľvek osobu alebo orgán splnomocnené vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva táto organizácia,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a bolo jej vydané prevádzkové povolenie podľa článku 3 tejto dohody,

d) pojem „kapacita“ vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla na trase alebo na úseku trasy a vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na také služby, vynásobenú frekvenciou letov takého lietadla za príslušné obdobie na trase alebo na úseku trasy,

e) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu znamená zemský povrch a k nemu priľahlé vodstvo patriace pod suverenitu tohto štátu,

f) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článku 96 Dohovoru,

g) pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa účtujú za prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a podmienky, za ktorých tieto ceny platia, vrátane podmienok a cien za agentúrne a ostatné služby s výnimkou podmienok úhrad za prepravu pošty,

h) pojem „Plán trás“ znamená plán trás priložený k tejto dohode a akékoľvek jeho zmeny schválené podľa ustanovení článku 13 tejto dohody. Plán trás tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Názvy článkov v tejto dohode v žiadnom prípade neobmedzujú alebo nerozširujú význam jej ustanovení.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na vykonávanie pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany, akými sú právo

a) prelietavať bez pristátia ponad územie jej štátu,

b) pristávať na tomto území na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou, a

c) pristávať na tomto území v bodoch, ktoré sú určené pre túto trasu v Pláne trás priloženom k tejto dohode, s cieľom nakladať a vykladať v medzinárodnej preprave cestujúcich, náklad a poštu.

2. Právo na piatu slobodu bude udelené len na základe dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

3. Žiadne z ustanovení tejto dohody nedáva právo leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, náklad a poštu, ktoré sú prepravované za úhradu alebo prenájom a určené pre iný bod na území štátu druhej zmluvnej strany.

4. V oblastiach, kde je vojenský stav, vojenská okupácia alebo v oblastiach, ktoré sú nimi ovplyvnené, podlieha vykonávanie takých služieb schváleniu príslušnými kompetentnými orgánmi.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomne druhej zmluvnej strane jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na účely poskytovania dohodnutých služieb na určených trasách a právo písomne zrušiť alebo zmeniť akúkoľvek určenú leteckú spoločnosť alebo letecké spoločnosti.

2. Po prijatí takého oznámenia o určení vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku vydajú bez meškania určenej leteckej spoločnosti potrebné prevádzkové povolenie.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť plniť podmienky vyplývajúce zo zákonov a z iných právnych predpisov, ktoré uvedené orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť prevádzkové povolenie podľa odseku 2 tohto článku alebo uložiť podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní práv určených v článku 2 tejto dohody určenou leteckou spoločnosťou kedykoľvek, keď nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patria zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Kedykoľvek po splnení ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku môže takto určená a oprávnená letecká spoločnosť začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že platia tarify, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami článku 10, a letové poriadky, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami článku 8 tejto dohody.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv určených v článku 2 tejto dohody leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou alebo uložiť také podmienky, aké považuje za nevyhnutné, ak

a) nie je presvedčená o tom, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patria zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany,

b) letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila, alebo

c) letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Také právo sa uplatní len po konzultácii s druhou zmluvnou stranou, ak nie je nevyhnutné ihneď zrušiť alebo pozastaviť povolenie alebo uložiť podmienky uvedené v odseku 1 tejto dohody, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a/alebo iných právnych predpisov. Konzultácie sa začnú čo najskôr po prijatí takej žiadosti.

Článok 5

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce vstup na územie a odlet z územia jej štátu lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou alebo upravujúce prevádzku a navigáciu takých lietadiel nad územím alebo na území jej štátu sa vzťahujú aj na lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup, pobyt a odlet cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu alebo pošty z územia jej štátu, ako sú nariadenia na vstup, výstup, emigráciu a prisťahovalectvo, ako aj colné a hygienické opatrenia, sa vzťahujú aj na cestujúcich, posádku, náklad alebo poštu prepravované lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, ak sa nachádzajú na území štátu prvej zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana na požiadanie poskytne druhej zmluvnej strane kópie príslušných zákonov a iných právnych predpisov uvedených v tomto článku.

Článok 6

Oslobodenie od cla a iných platieb

1. Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúce medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj zásoby paliva, mazív, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklého vybavenia a zásob na palube takého lietadla leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, ktoré je oprávnené poskytovať služby na trasách podľa tejto dohody, budú pri prílete na územie a odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany oslobodené na základe reciprocity od cla, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych platieb alebo dávok, aj keď sú také zásoby skonzumované na palube lietadla alebo použité týmto lietadlom pri letoch ponad územie tohto štátu.

2. Palivo, mazivá, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce, obvyklé palubné vybavenie a zásoby dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou alebo jej štátnymi príslušníkmi a určené výlučne na použitie lietadlom štátu tejto zmluvnej strany budú oslobodené od cla, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych platieb alebo dávok.

3. Palivo, mazivá, iné spotrebné technické zásoby, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby vzaté na palubu lietadla leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a použité pri medzinárodných leteckých dopravných službách budú oslobodené na základe reciprocity od cla, daní, inšpekčných poplatkov a iných vnútroštátnych platieb alebo dávok.

4. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu každej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu. V takom prípade ich možno uskladniť pod ich dohľadom, kým sa nevyvezú späť alebo sa s nimi naloží inak v súlade s colnými predpismi.

5. Rovnako sú na základe reciprocity oslobodené od cla a/alebo daní oficiálne dokumenty označené značkou leteckej spoločnosti, ako sú batožinové štítky, letenky, nákladové listy, palubné lístky a letové poriadky dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sú určené výlučne na použitie určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany.

6. Cestujúci, batožina a náklad prepravované priamym tranzitom cez územie štátu jednej zmluvnej strany a neopúšťajúce priestory letiska na to určené sa podrobia len zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od cla a iných obdobných daní.

Článok 7

Letiskové poplatky

1. Každá zmluvná strana môže vyberať alebo povoliť, aby sa vyberali spravodlivé a primerané poplatky za používanie letísk a iných zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

2. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že tieto poplatky nebudú vyššie ako poplatky, ktoré platia za použitie letísk určení dopravcovia jej štátu vykonávajúci podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 8

Kapacita

1. Určené letecké spoločnosti majú spravodlivé a rovnaké možnosti poskytovať dohodnuté služby na určených trasách.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nepriaznivo neovplyvnili služby, ktoré táto druhá letecká spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo na jej časti.

3. Prvotným cieľom dohodnutých služieb poskytovaných určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán je zabezpečiť kapacitu pri dostatočnom činiteli využitia tak, aby sa vyhovelo súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty medzi územím štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila, a územím štátu druhej zmluvnej strany.

4. Podľa ustanovení odsekov 1, 2 a 3 tohto článku môže určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany poskytovať aj kapacitu, aby vyhovela požiadavkám na prepravu medzi územiami tretích štátov uvedených v Pláne trás priloženom k tejto dohode a územím štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Schválenie letových poriadkov

1. Na návrh leteckých spoločností sa vládne orgány civilného letectva dohodnú na kapacite, frekvencii služieb a typoch lietadiel, ktoré majú používať určené letecké spoločnosti v rámci dohodnutých služieb. Určené letecké spoločnosti predložia taký návrh po vzájomných konzultáciách, pričom budú brať do úvahy ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.

2. Ak sa určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán medzi sebou nedohodnú, otázky uvedené v odseku 1 sa budú riešiť dohodou medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán. Kapacita poskytovaná určenými leteckými spoločnosťami zostane nezmenená, kým vládne orgány civilného letectva nedospejú k dohode.

3. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva štátu druhej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní pred začatím poskytovania služieb na určených trasách o schválenie letových poriadkov. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na neskoršie zmeny. V osobitných prípadoch možno túto lehotu na základe súhlasu oboch vládnych orgánov civilného letectva skrátiť.

Článok 10

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana, ak požiadavky na vydanie týchto osvedčení alebo licencií alebo na ich vyhlásenie za platné zodpovedajú minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

2. V prípade preletu ponad územie jej štátu si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o kvalifikácii a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 11

Tarify

1. Tarify, ktoré účtujú letecké spoločnosti štátov zmluvných strán za dohodnuté služby, sa určia na primeranej úrovni, pričom sa zohľadnia všetky príslušné faktory, ako sú náklady na prevádzku, primeraný zisk, charakteristika služieb a tarify ostatných leteckých spoločností, ktoré poskytujú pravidelné služby na tej istej trase alebo na jej časti.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa určia podľa týchto pravidiel:

a) ak sú určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán členmi nejakého medzinárodného združenia leteckých dopravcov, v ktorom existuje mechanizmus určovania taríf a nariadenie o tarifách pre dohodnuté služby, tarify dohodnú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán v súlade s týmto nariadením o tarifách,

b) ak neexistuje nariadenie o tarifách pre dohodnuté služby alebo ak jedna určená letecká spoločnosť alebo obe určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán nie sú členmi toho istého združenia leteckých dopravcov uvedeného v odseku 2 písm. a), tarify, ktoré sa budú účtovať za dohodnuté služby, určia letecké spoločnosti štátov zmluvných strán,

c) takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia,

d) ak sa určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán nemôžu dohodnúť na tarifách alebo ak zmluvná strana neurčila svoju leteckú spoločnosť na poskytovanie dohodnutých služieb, alebo ak počas prvých pätnástich (15) dní z tridsať (30) dňovej lehoty podľa odseku 2 písm. c) tohto článku vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany svoju nespokojnosť s ktoroukoľvek tarifou dohodnutou určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán podľa odseku 2 písm. a) a b) tohto článku, potom sa vládne orgány civilného letectva zmluvných strán pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou. Túto dohodu možno dosiahnuť na základe ustáleného mechanizmu sadzieb IATA. Tarifa nenadobudne platnosť, ak ju neschválil vládny orgán civilného letectva niektorej zmluvnej strany.

3. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa neurčia nové tarify.

Článok 12

Prevod peňažných prostriedkov

Prevod príjmov získaný leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán sa uskutoční v súlade s platnými devízovými predpismi oboch štátov. Zmluvné strany sa budú snažiť uľahčiť taký prevod zisku.

Článok 13

Obchodná činnosť

Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má právo zriadiť si na území štátu druhej zmluvnej strany svoju kanceláriu. V prípade vymenovania generálneho zástupcu alebo vymenovania generálneho zástupcu predaja sa vymenovanie riadi príslušnými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 14

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963 (23/06/1342), Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 (25/09/1349) a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 (01/07/1350) a v súlade so všetkými ostatnými dohovormi týkajúcimi sa bezpečnosti civilného letectva platnými pre obe zmluvné strany.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich, posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti civilného letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako dodatky k Dohovoru do takej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany prijateľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od týchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva podľa odseku 3 tohto článku, ktoré požaduje druhá zmluvná strana pri prílete, pobyte alebo odlete z územia jej štátu. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa účinne aplikujú vhodné opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu alebo nakladania na palubu. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať akúkoľvek požiadavku druhej zmluvnej strany na odôvodnené osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich, posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo odstránenie hrozby.

Článok 15

Poskytovanie štatistiky

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany také informácie a štatistické údaje o preprave vykonávanej v rámci dohodnutých služieb určenou leteckou spoločnosťou štátu prvej zmluvnej strany na územie a z územia štátu druhej zmluvnej strany, aké obvykle pripravujú a predkladajú určené letecké spoločnosti vládnym orgánom civilného letectva svojho štátu. Akékoľvek dodatočné štatistické údaje o prepravách, ktoré môžu vyžadovať vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany, podliehajú vzájomnej dohode medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

Článok 16

Konzultácie a zmeny

1. Každá zmluvná strana alebo vládne orgány civilného letectva jej štátu môžu kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu alebo vládne orgány civilného letectva jej štátu o konzultácie.

2. Konzultácie na žiadosť jednej zmluvnej strany alebo vládnych orgánov civilného letectva jej štátu začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti.

3. Akákoľvek zmena tejto dohody nadobudne platnosť, keď si obe zmluvné strany oznámia splnenie ich vnútroštátnych postupov týkajúcich sa uzavierania a nadobudnutia platnosti medzinárodných zmlúv.

4. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 3 zmeny Plánu trás, ktorý tvorí prílohu k tejto dohode, môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán a nadobudnú platnosť po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.

Článok 17

Riešenie sporov

1. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody a jej príloh(y) sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým rokovaniami. Ak vládne orgány civilného letectva nedosiahnu dohodu, spor sa bude riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu rokovaniami, môžu sa dohodnúť, že postúpia spor osobe alebo orgánu so žiadosťou o úradný posudok.

3. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi postúpia spor rozhodcovskému orgánu pozostávajúcemu z troch rozhodcov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a na treťom sa dohodnú títo dvaja vymenovaní rozhodcovia. Každá zmluvná strana vymenuje rozhodcu v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti diplomatickou cestou predložiť spor rozhodcovskému orgánu. Tretí člen bude vymenovaný v lehote ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak niektorá zo zmluvných strán nevymenuje svojho rozhodcu v stanovenej lehote alebo ak sa vymenovaní rozhodcovia v stanovenej lehote nedohodnú na treťom rozhodcovi, zmluvné strany môžu požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval rozhodcu alebo rozhodcov. Ak je prezident Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva príslušníkom štátu jednej zo zmluvných strán, môže potrebné rozhodnutia prijať viceprezident Rady alebo starší člen Rady. Tretí rozhodca musí byť príslušníkom tretieho štátu a bude konať ako predseda rozhodcovského orgánu.

4. Rozhodcovský orgán určí svoj vlastný postup.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať akékoľvek rozhodnutie postúpené na základe tohto článku.

6. Výdavky rozhodcovského orgánu vrátane poplatkov a výdavkov sudcov znášajú obe zmluvné strany rovnakým dielom. Výdavky prezidenta Rady súvisiace s postupmi podľa odseku 3 tohto článku sa budú považovať za súčasť výdavkov rozhodcovského orgánu.

Článok 18

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomne oznámiť svoje rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

2. Ak také oznámenie bolo odoslané, platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o jej vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím danej lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí jeho prijatie, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 19

Súlad s mnohostrannými dohovormi

Ak pre obe zmluvné strany nadobudne platnosť mnohostranný dohovor alebo dohoda o leteckej doprave, táto dohoda a jej príloha(y) budú zmenené tak, aby boli v súlade s ustanoveniami tohto mnohostranného dohovoru alebo dohody.

Článok 20

Registrácia

Táto dohoda, jej príloha(y) a všetky ich zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dané v Teheráne 17. mája 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, perzskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Iránskej islamskej republiky:

Mahmud Hodžati v. r.

PRÍLOHA

Plán trás

1. Trasy, na ktorých bude určená letecká spoločnosť (spoločnosti) Slovenskej republiky poskytovať letecké dopravné služby:

Východiskové
body
Medziľahlé
body
Cieľové
body
Body
za
akýkoľvek bod budú určené
neskôr
Teherán budú určené
neskôr

2. Trasy, na ktorých bude určená letecká spoločnosť (spoločnosti) Iránskej islamskej republiky poskytovať letecké dopravné služby:

Východiskové
body
Medziľahlé
body
Cieľové
body
Body
za
akýkoľvek bod budú určené
neskôr
Bratislava budú určené
neskôr

Poznámky:

1. Každá určená letecká spoločnosť môže poskytovať služby v medziľahlých bodoch a bodoch za určených v tejto prílohe k tejto dohode pod podmienkou, že medzi týmito bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany sa nebudú uplatňovať práva na piatu slobodu, ak medzi oboma zmluvnými stranami nedošlo k dohode na základe požiadaviek určených leteckých spoločností.

2. Určené letecké spoločnosti môžu pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch vynechať medziľahlé body a body za na ktorejkoľvek určenej trase.

3. Frekvencie a typy lietadiel, ktoré budú dohodnuté medzi určenými leteckými spoločnosťami, podliehajú schváleniu vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán.