Oznámenie č. 613/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel

Čiastka 233/2006
Platnosť od 30.11.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

613

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 22. novembra 2006 č. O-12/2006, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel (oznámenie č. 258/2004 Z. z.).

Opatrenie dopĺňa do sadzobníka úhrad za používanie čísel sieťové smerovacie číslo.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 7/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.