Oznámenie č. 612/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie

Čiastka 233/2006
Platnosť od 30.11.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

612

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal

opatrenie z 22. novembra 2006 č. O-13/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie (oznámenie č. 257/2004 Z. z.).

Opatrenie mení a dopĺňa položky sadzobníka úhrad za právo používať frekvencie na základe zmien podľa zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 5 z 11. januára 2006 k politike využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 7/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.