Vyhláška č. 609/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z.

Čiastka 231/2006
Platnosť od 28.11.2006 do30.06.2015
Účinnosť od 01.12.2006 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

609

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. novembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Výška odmeny za výkon funkcie člena miestnej volebnej komisie alebo okrskovej volebnej komisie1) sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 55 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „okresnom“ nahrádza slovom „obvodnom“ a slovo „okresnej“ nahrádza slovom „obvodnej“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa citácia „§ 51 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.


Ján Počiatek v. r.