Vyhláška č. 605/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Čiastka 230/2006
Platnosť od 24.11.2006
Účinnosť od 01.12.2006 do29.02.2016
Zrušený 96/2016 Z. z.

605

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 7. novembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska podľa § 33 ods. 6 a § 55 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 747/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch sa mení takto:

1. § 6 znie:

㤠6

Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa preukazuje predložením hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.

2. Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.


Príloha k vyhláške č. 605/2006 Z. z.

VZOR

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Vzor