Vyhláška č. 604/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z.

Čiastka 230/2006
Platnosť od 24.11.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 01.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 101/2008 Z. z.

604

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 7. novembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z.

Národná banka Slovenska podľa § 60 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 595/2004 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti v znení vyhlášky č. 158/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „nehmotný investičný majetok“ nahrádzajú slovami „dlhodobý nehmotný majetok“.

2. § 6 znie:

㤠6

Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov sa preukazuje predložením hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.“.

3. Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.


Príloha k vyhláške č. 604/2006 Z. z.

VZOR

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Vzor