Nariadenie vlády č. 603/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2006

Čiastka 229/2006
Platnosť od 15.11.2006 do30.10.2007
Účinnosť od 15.11.2006 do30.10.2007
Zrušený 489/2007 Z. z.

OBSAH

603

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. novembra 2006

o sumách vianočného príspevku v roku 2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2005 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2006 je

a) 20 %,

b) 40 %,

c) 60 %.

(2) Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2005 je

a) podľa odseku 1 písm. a) 3 455 Sk,

b) podľa odseku 1 písm. b) 6 910 Sk,

c) podľa odseku 1 písm. c) 10 365 Sk.

(3) Suma vianočného príspevku v roku 2006 je

a) 2 000 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 3 455 Sk,

b) 1 750 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 3 456 Sk do 6 910 Sk,

c) 1 500 Sk, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 6 911 Sk do 10 365 Sk.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.


Robert Fico v. r.