Oznámenie č. 601/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2005

Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

601

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

výnos z 12. septembra 2006 č. 2/2006, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2003, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2005 (oznámenie č. 434/2005 Z. z.).

Novou prílohou č. 1 k tomuto výnosu sa transponuje do slovenského právneho poriadku zoznam vojenského materiálu, ktorý spoločne aplikujú všetky členské štáty Európskej únie. Na úplnú transpozíciu je Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie zo 17. marca 2006 prevzatý v znení uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ č. 49 pod číslom oznamu 2006/C66/01.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.