Vyhláška č. 60/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov

Čiastka 26/2006
Platnosť od 08.02.2006 do31.12.2007
Účinnosť od 15.02.2006 do31.12.2007
Zrušený 106/2004 Z. z.

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. januára 2006

o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 533/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Na účely oslobodenia od dane podľa § 7 ods. 2 zákona povoleným denaturačným prostriedkom je hydroxid vápenatý.

§ 2

(1) Minimálne množstvo povoleného denaturačného prostriedku použitého na denaturáciu tabakových výrobkov je 0,4 kg hydroxidu vápenatého na 20 kg tabakových výrobkov určených na denaturáciu, najmenej však 2 % z hmotnosti tabakových výrobkov určených na denaturáciu.

(2) Tabakové výrobky sa denaturujú tak, že sa rovnomerne zmiešajú s povoleným denaturačným prostriedkom, aby vznikla homogenizovaná zmes tabakových výrobkov a povoleného denaturačného prostriedku.

§ 3

Tabakové výrobky sa na daňovom území denaturujú v daňovom sklade v prítomnosti správcu dane.

§ 4

Denaturované tabakové výrobky sú určené na použitie v záhradníctve alebo na použitie na iné priemyselné účely ako na výrobu tabakových výrobkov.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2006.


Ivan Mikloš v. r.