Vyhláška č. 599/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Účinnosť od 01.02.2012

OBSAH