Vyhláška č. 593/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie

Čiastka 226/2006
Platnosť od 09.11.2006
Účinnosť od 15.11.2006

593

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 12. októbra 2006,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Dolné Považie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Komárno v katastrálnych územiach Bajč, Bohatá, Hurbanovo, Imeľ, Kolárovo, Komárno, Martovce, Nesvady, Svätý Peter, Vrbová nad Váhom a v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Andovce, Bánov, Bešeňov, Branovo, Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Jatov, Komoča, Nitriansky Hrádok, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Šurany, Tvrdošovce, Veľké Lovce a Zemné.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 31 195,5 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma dráh železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabezpečovacích prác alebo povodňových záchranných prác,1)

b) vykonávanie obnovnej alebo výchovnej ťažby2) od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda sokola červenonohého od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov3) okrem ich obnovy alebo ostatnej zatrávnenej plochy,3)

e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku,4)

f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,

g) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

h) mechanizovaná kosba okrajov všetkých poľných ciest od 1. apríla do 15. júna okrem ciest vedúcich k zastavaným častiam osád alebo železničných priecestí,

i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, ostatných zatrávnených plochách, medziach alebo drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych druhov,

j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) alebo na miestnych komunikáciách, alebo účelových komunikáciách, alebo ich okrajoch okrem miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií vedúcich k zastavaným častiam osád alebo okrem odstraňovania inváznych druhov,

k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Nitre, na Obvodnom úrade životného prostredia v Komárne a na Obvodnom úrade životného prostredia v Nových Zámkoch.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.


Jaroslav Izák v. r.


Príloha k vyhláške č. 593/2006 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom katastra nehnuteľností k 16. septembru 2004, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:

Komárno 45 – 41, 43

Nové Zámky 45 – 23, 41

Vonkajšia hranica

Vonkajšia hranica severnej časti chráneného vtáčieho územia, ktorá je oddelená od hlavného celku, sa začína v katastrálnom území obce Jatov v severozápadnom cípe hranice chráneného vtáčieho územia, ktorý tvorí premostenie Dlhého kanála. Hranica ďalej pokračuje na severovýchod, kopírujúc južný okraj štátnej cesty Malý Jatov – Jatov. Pri západnom okraji obce Jatov sa hranica stáča na juh a kopíruje južný okraj intravilánu obce Jatov, prechádza okrajom obce na severný smer. Pri severovýchodnom okraji obce sa hranica stáča v ostrom uhle na severovýchod, kopírujúc južný okraj štátnej cesty Jatov – Rastislavice.

V katastrálnom území Rastislavice hranica opäť pokračuje severovýchodným smerom, kopírujúc južný okraj štátnej cesty. Ďalej hranica kopíruje juhozápadný a južný okraj obce Rastislavice. Pri juhovýchodnom cípe obce Rastislavice sa hranica stáča na juhovýchod, kopírujúc západný okraj intravilánu osady Nové Rastislavice, a pokračuje na juhovýchodný smer, kopírujúc juhozápadný okraj poľnej cesty Nové Rastislavice – samota Tlmač. Juhovýchodne od osady Tlmač, kde hranica prechádza už do katastrálneho územia Šurany, sa hranica po približne 200 m stáča mierne na severovýchod, kde sa asi po 500 m napája na južný okraj agátového riedkeho stromoradia s periodickou mäkkou poľnou cestou. Touto terénnou líniou pokračuje hranica na východný smer až k hlavnej štátnej ceste (Nitra – Nové Zámky). Na úrovni lokality Lajošovo (1:25 000, všeobecná geografická mapa) s menším lesíkom sa hranica prudko stáča na južný smer, kopírujúc západný okraj štátnej cesty (Nitra – Nové Zámky), pokračujúc v katastrálnom území Šurany. Na úrovni križovatky štátnych ciest Nitra – Nové Zámky a Šurany – Palárikovo sa hranica ostro stáča na juhozápad, kopírujúc severný okraj štátnej cesty (Šurany – Palárikovo). Vo vzdialenosti cca 1 100 m juhozápadne od samoty Akomáň sa hranica od štátnej cesty stáča v ostrom uhle na severozápad. Kopíruje medzernaté stromoradie s periodickou poľnou cestou (juhozápadne a západne od samoty Akomáň) a prechádza (križujúc poľný trávnatý jarok) do katastrálneho územia Tvrdošovce.

Potom hranica pokračuje stále v priamej línii, míňajúc západný okraj obce Tvrdošovce, až k severovýchodnému okraju vodnej nádrže Tvrdošovce, kde sa hranica stáča v ostrom uhle na juhozápadný smer, kopírujúc severný okraj poľnej cesty vodnej nádrže Tvrdošovce – poľnohospodárska farma Tvrdošovce. Hranica pretína pri severnom okraji poľnohospodárskej farmy Tvrdošovce hlavnú štátnu cestu (Bratislava – Nové Zámky) a pokračuje ďalej v priamej línii na juhozápadný smer, kopírujúc severný okraj miestnej komunikácie (poľnohospodárska farma Tvrdošovce – severný okraj intravilánu Tvrdošoviec). Hranica ďalej obchádza severozápadný cíp Tvrdošoviec a juhozápadný cíp slaniska Panské lúky, pokračujúc (pri juhozápadnom cípe topoľového lesíka) až ku železničnej trati (Bratislava – Nové Zámky). Pri juhozápadnom cípe lesíka sa hranica v ostrom uhle stáča na juhovýchodný smer, kopírujúc západnú pätu násypu železničnej trate. Po približne 560 m sa hranica v ostrom uhle stáča na juhozápadný smer, kopírujúc severný okraj poľnej spevnenej cesty (Tvrdošovce – Jánošíkovo). Tesne za premostením Dlhého kanála sa hranica prudko stáča na severozápadný smer, kopírujúc západnú pätu hrádze Dlhého kanála. Takto hranica pokračuje stále severozápadným smerom a v záverečnej časti prechádza do katastrálneho územia Jatov a do východiskového bodu opisu hranice (premostenie Dlhého kanála – Jatov).

Vonkajšia hranica hlavného celku chráneného vtáčieho územia sa začína v severozápadnom cípe (premostenie Dlhého kanála) katastrálneho územia Tvrdošovce, hranica pokračuje od premostenia ďalej na juhovýchodný smer. Kopíruje pritom východnú pätu východnej hrádze Dlhého kanála. Hranica ďalej rovnako pokračuje na juhovýchodný smer až k premosteniu Dlhého kanála na rozhraní katastrálneho územia Tvrdošovce a Palárikovo. V katastrálnom území Palárikovo prechádza hranica mostom k západnej päte západnej hrádze Dlhého kanála a pokračuje na juhovýchodný smer. Po približne 930 m sa hranica prudko stáča na juhozápadný smer. Pokračuje (severne od obce Palárikovo) južným okrajom Dolnokrižovianskeho kanála s riedkym stromoradím. V úseku, kde sa táto terénna línia napája na asfaltovú miestnu komunikáciu (Horné Križovany – Palárikovo), jej západným okrajom pokračuje hranica až k severozápadnému okraju Palárikova. Hranica obchádza vonkajší obvod poľnohospodárskej farmy Palárikovo a pokračuje ďalej južným smerom, kopírujúc západný okraj Palárikovského potoka. Vo vzdialenosti približne 500 m na juhovýchod od poľnohospodárskej farmy Piková (katastrálne územie Palárikovo) sa hranica stáča na severovýchodný smer a neskôr na juhovýchodný smer, kopírujúc pritom vonkajší (východný) obvod slatinnej meandrovitej depresie. Hranica chráneného vtáčieho územia pritom voľne prechádza do katastrálneho územia Zemné.

Hranica sa potom napája na južný okraj štátnej cesty Zemné – Gúg – Andovce a prechádza až k západnému okraju časti obce Gúg. Pozdĺž západného okraja intravilánu časti obce Gúg ide potom hranica v ostrom uhle na juhovýchodný smer až k severozápadnému okraju obce Andovce (katastrálne územie Andovce). Hranica chráneného vtáčieho územia obchádza severozápadný cíp obce a pretína približne v polovici severozápadný výbežok podlhovastej vodnej plochy (západne od obce). Od severozápadného cípu danej vodnej plochy potom hranica ide naprieč agrocenózami na južný smer. Obchádza pritom po západnom obvode poľnohospodársku farmu (Andovce) a po juhozápadnom obvode ďalšiu priľahlú poľnohospodársku farmu Andovce. Agrocenózami ďalej pokračuje hranica na juhovýchodný smer, kde sa napája na západnú pätu západnej hrádze Dlhého kanála už v katastrálnom území mesta Nové Zámky.

Hranica chráneného vtáčieho územia potom pokračuje v danej línii južným smerom. Na úrovni rieky Nitra hranica prechádza popri západnom okraji hlavnej štátnej cesty (Nové Zámky – Kolárovo) a za premostením sa prudko stáča na východ a po vonkajšom obvode obchádza záhradkársku kolóniu. Severovýchodne od záhradkárskej osady hranica ďalej prechádza k južnej päte južnej hrádze rieky Nitra a pokračuje východným smerom. Hranica ďalej sleduje východným smerom danú líniu. Severne od časti Aňala obce Nesvady sa hranica stáča na juh, sledujúc pritom líniu východného brehu ramena Nitry. Potom prechádza hranica východným okrajom záhradkárskej osady ďalej na juhovýchodný smer. Napája sa na miestnu asfaltovú komunikáciu (Nesvady – Nové Zámky) a sledujúc jej južný okraj, pokračuje na severovýchodný smer. Na úrovni juhozápadného okraja Nových Zámkov sa hranica prudko stáča na juh, sledujúc pritom západný okraj hlavnej štátnej cesty Nové Zámky – Bajč. Na úrovni novozámockého letiska hranica obchádza jeho vonkajší obvod a pri južnom cípe letiska sa hranica opäť stáča na východ a následne na severovýchodný smer. Po vonkajšom obvode obchádza areál hospodárskej budovy sadov. Nad severovýchodným cípom sadov sa hranica napája na východnú pätu svahu železničného násypu železničnej trate Nové Zámky – Komárno. Hranica sa potom prudko stáča na sever popri železničnom násype. Hranica sa vracia opäť k intravilánu Nových Zámkov. Popri južnom okraji stromoradia sa pod juhovýchodným cípom Nových Zámkov hranica opäť stáča na severovýchodný smer, sledujúc daný južný okraj stromoradia. Potom stromoradie ústí k južnému okraju železničnej trate (Nové Zámky – Štúrovo) a tu sa hranica stáča v ostrom uhle na severozápadný smer, sledujúc južný okraj násypu železničnej trate. Na úrovni križovania trate so štátnou cestou (výpadovka z Nových Zámkov) sa hranica stáča na severovýchodný smer v ostrom uhle a ďalej severozápadným smerom sleduje líniu južného okraja hlavnej štátnej cesty Nové Zámky – Dvory nad Žitavou. Hranica obchádza po vonkajšom obvode poľnohospodársku farmu (Poľnohospodár Nové Zámky, a. s.), potom sa opäť napája na severný okraj hlavnej štátnej cesty a pokračuje k intravilánu Nových Zámkov severozápadným smerom. Prechádza premostením rieky Nitra a pri západnom okraji premostenia sa hranica v prudkom smere otáča na sever, kopírujúc východnú pätu západnej hrádze regulovaného toku rieky Nitra. Severne od mestského kúpaliska sa hranica presúva poľnou cestou na hrádzi Nitry na jej západný (vonkajší) obvod. Pätou hrádze Nitry táto línia hranice ďalej pokračuje severným smerom. Na úrovni záhradkárskej osady (Zúgov) opäť hranica prechádza na východnú pätu západnej hrádze Nitry a pokračuje severným smerom (popri vodnom stupni Zúgov). Približne vo vzdialenosti cca 1 430 m severne od vodného stupňa sa hranica prudko stáča v ostrom uhle na východ. Pretína inundáciu rieky Nitra (v úseku severnej polovice starých ovocných sadov s fragmentmi mäkkých luhov).

Hranica ďalej pokračuje v ostrom uhle na sever, sledujúc pritom líniu vonkajšej (východnej) päty východnej hrádze Nitry, a to už v katastrálnom území Bánov. Touto terénnou líniou hranica pokračuje stále na sever i v katastrálnom území Nitriansky Hrádok a Šurany, stále sledujúc východnú pätu hrádze.

V katastrálnom území Šurany sa hranica (severne od Nitrianskeho Hrádku) stáča plynule na východ, kopírujúc južnú pätu svahu južnej hrádze kanála Žitava. Táto hranica plynule prechádza do katastrálneho územia Dolný Ohaj.

Tam sa pri severozápadnom okraji obce stáča na juh, sledujúc západný breh toku Starej Žitavy. Na úrovni premostenia rieky Stará Žitava pri juhozápadnom cípe Dolného Ohaja hranica pretína tok a z juhu a východu obchádza intravilán Dolného Ohaja. Na úrovni poľnohospodárskej farmy (Alchem) sa hranica v ostrom uhle stáča na juhovýchodný smer, kopírujúc južný okraj miestnej asfaltovej poľnej komunikácie (s orechovým stromoradím). Touto komunikáciou hranica pokračuje (juhozápadne od okraja vinohradov Dolný Ohaj) južným smerom, kde sa napája na južný okraj štátnej cesty Bešeňov – Veľké Lovce. Ďalej pokračuje popri jej južnom okraji na východný smer (katastrálne územie Bešeňov). V katastrálnom území Veľké Lovce sa hranica v údolí prudko stáča na juh, sledujúc západný okraj poľnej asfaltovej miestnej komunikácie (Bešeňov – Branovo). Pod južnou časťou vodnej nádrže Branovo sa hranica prudko stáča na západ, kopírujúc severný okraj prístupovej komunikácie do obce Branovo. Po cca 400 m sa hranica v ostrom uhle prudko stáča na sever a pokračuje po východnom brehu potoka k južnej hrádzi vodnej nádrže Branovo. Na hrádzi sa hranica prudko stáča na západ a potom sa opäť v ostrom uhle stáča na sever, sledujúc západný breh vodnej nádrže Branovo. Od juhozápadného brehu vodnej nádrže sa hranica v ostrom uhle stáča na západ a kopíruje periodickú poľnú cestu v agrocenózach. Po približne 1 300 m sa hranica prudko stáča na juh a kopíruje západný (vonkajší) obvod obce Branovo. Pri juhozápadnom cípe obce sa hranica stáča západným smerom a prechádza popri južnom brehu Branovského potoka (stále západným smerom) a ďalej popri poľnej ceste (v katastrálnom území Dvory nad Žitavou).

Približne 740 m na sever od Dvorov nad Žitavou sa hranica prudko stáča na juh a kopíruje západný okraj štátnej cesty Bešeňov – Dvory nad Žitavou a západný okraj intravilánu Dvorov nad Žitavou. Potom hranica prechádza západným okrajom topoľového lesíka na juhozápadný smer. Na úrovni štátnej cesty Nové Zámky – Dvory nad Žitavou sa hranica stáča na severozápadný smer, kopíruje pritom severný okraj danej štátnej cesty. Potom zo západu obchádza budovy skladov a celkovo sa hranica stáča cez agrocenózy na juhozápadný smer. Z juhu obchádza hranica lesík s kalváriou a popri východnom okraji prístupovej cesty (ku kalvárii) sa hranica opäť stáča severovýchodným smerom k intravilánu Dvorov nad Žitavou. Pri juhozápadnom okraji Dvorov nad Žitavou sa hranica ostro stáča na juh, sledujúc líniu poľného periodického kanála. Potom sa prudko stáča na juhovýchod, sledujúc okraj poľnej cesty. Potom zo západu hranica obchádza sklady a hospodárske budovy poľnohospodárskych podnikov. Po vonkajšom obvode obchádza železničnú stanicu Dvory nad Žitavou s priľahlými koľajami a nástupišťami. Južne od železničného priecestia Dvory nad Žitavou hranica pokračuje na juh popri západnom okraji štátnej cesty Dvory nad Žitavou – Hurbanovo. Obchádza zo západu rodinný dom so záhradami. Hranica pokračuje ďalej danou líniou stále na juh, v blízkosti križovatky štátnych ciest (Bajč – Hurbanovo – Dvory nad Žitavou) sa však v ostrom uhle stáča na sever a pokračuje popri východnom okraji železničnej trate (násypu trate Nové Zámky – Komárno).

Ďalej hranica po vonkajšom obvode obchádza intravilán obce Bajč a opäť smeruje na juh, kopírujúc západný okraj štátnej cesty Bajč – Hurbanovo. Zo severozápadu a západu hranica obchádza vonkajší obvod osady Pavlov dvor. Pri juhozápadnom cípe Pavlovho Dvora sa hranica stáča na severozápad, sleduje líniu poľnej cesty so stromoradím (na juhozápadný smer). V oblasti nadväznosti danej línie na tok Starej Žitavy hranica prechádza po východnej päte východnej hrádze Starej Žitavy na juhozápadný smer. V blízkosti premostenia Starej Žitavy (štátna cesta Hurbanovo – Imeľ) sa hranica prudko stáča na juhovýchodný smer a kopíruje južný okraj štátnej cesty až po jej napojenie sa na hlavnú štátnu cestu Hurbanovo – Komárno. Potom sa na križovatke prudko stáča smerom na juhozápad, kopíruje západný okraj hlavnej štátnej cesty (Hurbanovo – Komárno) a západný okraj Hurbanova – Zeleného hája a Hurbanova – Holanova. Ďalej hranica pokračuje stále na juh, sledujúc obdobne líniu západného okraja štátnej cesty. Po vonkajšom obvode obchádza Poľnohospodársku farmu Zámocká (západne od časti Ďulov Dvor mesta Komárno). Juhozápadne od danej farmy sa hranica stáča (sledujúc líniu parciel) na severozápadný smer a vo vzdialenosti cca 1 330 m sa napája na východnú pätu hrádze Váhu, severne od železničného mosta v Komárne. Takto potom hranica danou líniou postupuje severným smerom. Z východu a severu hranica obchádza časť Lándor mesta Komárno s hospodárskymi dvormi a budovami. Pri severnom okraji Lándora hranica sleduje južný trávnatý breh Lándorského kanála a po približne 600 m sa stáča mierne na severozápadný smer, sledujúc južný okraj slatinnej depresie (katastrálne územie Komárno).

Hranica asi po 500 m pretína naprieč slatinnú depresiu a naprieč agrocenózami prechádza v ostrom uhle na severozápadný smer. Po približne 700 m hranica kopíruje západný okraj slatinnej depresie s drevinami a pokračuje severným smerom. Obchádza neskôr po vonkajšom obvode samotu. Pri západnom cípe samoty hranica prechádza popri južnom brehu Vrbovského kanála ďalej na severozápadný smer. Potom asi po 700 m sa napája na štátnu cestu Kava – Hliník. Východným okrajom danej cesty hranica pokračuje ďalej na sever. Obec Hliník obchádza z vonkajšej (východnej a severnej) strany. Pri severozápadnom cípe obce hranica opäť vedie severným okrajom štátnej cesty Hliník – Vrbová nad Váhom, ďalej na severozápad, sledujúc stále danú líniu.

V blízkosti križovatky ciest (Hliník – Zlatá Osada – Vrbová nad Váhom, katastrálne územie Vrbová nad Váhom) hranica vybieha južne do agrocenóz. Od uvedenej križovatky hranica prechádza ďalej na severozápad popri južnom okraji štátnej cesty vedúcej k Zlatej osade. Vo vzdialenosti cca 180 m od juhozápadného okraja Zlatej Osady hranica prechádza popri južnom brehu zazemnenej ramennej depresie ďalej na severozápadný smer. Zo západu hranica obchádza topoľový lužný les a obchádza samotu Čergov. Potom popri východnom okraji stromoradia hranica pokračuje ďalej na sever v katastrálnom území Nesvady. Táto línia prechádza potom popri východnom okraji ďalšieho lužného lesa a prechádza na severovýchodný smer popri stromoradí a popri severnom cípe prírodnej rezervácie Listové jazero. Severovýchodne od Listového jazera sa hranica stáča na východný smer, pokračuje agrocenózou konkrétne popri južnom okraji periodickej poľnej cesty. Po približne 1 080 m sa hranica prudko stáča na sever, sleduje pritom východný okraj poľnej cesty s riedkym stromoradím a po asi 2 070 m pretína štátnu cestu Kolárovo – Nesvady.

Od danej cesty hranica prechádza (katastrálne územie Kolárovo) naprieč agrocenózou na severozápadný smer a po cca 1 630 m hranica prechádza po západnom okraji veľkej slatinnej depresie s drevinami na severozápadný smer. Vo vzdialenosti približne 100 m na severovýchod od severného cípu veľkej slatinnej depresie hranica pokračuje naprieč agrocenózami až ku štátnej ceste Komoča – Nové Zámky (katastrálne územie Komoča).

Hranica pretína danú štátnu cestu a pokračuje po západnom brehu Dugovského kanála na východný okraj medzernatého stromoradia a jeho okrajom pokračuje na severozápadný smer. Po približne 530 m sa hranica napája na južnú pätu južnej hrádze kanála Nitra. Tam sa hranica v ostrom uhle stáča na severovýchodný smer a pokračuje po danej línii. Po približne 1 070 m sa hranica v ostrom uhle stáča na sever, pretína pritom naprieč kanál Nitra. Pokračuje ďalej na sever po západnom brehu kanála. V oblasti jeho ústia do Komočského kanála sa hranica prudko stáča na severovýchodný smer a kopíruje líniu južnej päty svahu južnej hrádze (katastrálne územie Komoča). Pokračuje ďalej na severovýchodný smer. Komočský kanál sa potom plynulo stáča na sever. Hranica chráneného vtáčieho územia ide ďalej po západnej päte svahu západnej hrádze Komočského kanála a voľne prechádza, križujúc asfaltovú miestnu komunikáciu (Zemné – Palárikovo), smerom na severozápad.

V rovnakom smere a línii pokračuje smerom na sever aj po preťatí štátnej cesty Vlčany – Palárikovo (katastrálne územie Palárikovo a potom prechod plynulo do katastrálneho územia Tvrdošovce), a to v priestore na severozápad od farmy Šándorské. V katastrálnom území Tvrdošovce hranica opúšťa západný breh Komočského kanála a poľnou cestou s medzernatým stromoradím sa v severovýchodnom smere napája na východiskový bod opisu hranice chráneného vtáčieho územia – premostenie Dlhého kanála.

Vnútorné hranice

Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) nachádzajúcich sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

ZOZNAM PARCIEL CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Okres Nové Zámky

Katastrálne územie Andovce:

1054/3-časť, 1054/4, 1054/16, 1138, 1152, 1153, 1225/1, 1225/2, 1226, 1242, 1243, 1250/1, 1250/2-časť, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253/1-časť, 1253/2, 1253/3, 1254, 1258, 1304/1-časť, 1394-časť, 1395-časť, 1396/1-časť, 1399/1-časť, 1400, 1434, 1450/1, 1491, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1550, 1556, 1645, 1716, 1732, 1764, 1781/1, 1781/2, 1781/3, 1796/1, 1796/2, 1838, 1844, 1875, 1876, 1877, 1880/1, 1880/2, 1888, 1892, 1905, 1915, 1920, 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1934, 1944, 1945/1, 1950/12, 1951/4, 1951/5, 1952/1, 1952/2, 1952/3, 1952/4, 1952/12, 1952/16, 1952/31, 1953, 1954, 1991, 1995, 2011, 2017, 2018, 2020, 2021, 2045, 2049, 2052, 2054, 2055, 2088, 2091, 2095, 2116, 2118, 2119/1, 2121, 2140, 2162, 2165, 2166, 2198, 2199/1, 2210, 2220, 2242, 2258, 2260, 2285, 2310, 2318, 2341, 2342, 2559.

Katastrálne územie Bánov:

874/1, 881, 909, 930, 944, 953/1, 953/2, 953/3, 969/1, 969/2, 969/3, 973, 1007, 1009/2, 1146, 1210, 1216, 1321, 1322, 1369, 1370, 1373, 1374, 1375, 1434/1, 1434/2, 1681, 1826, 1827, 1828, 1830, 1886, 1938/1, 1949/3, 1951, 1953, 1954, 1955, 1978, 1990, 2013/1, 2040/1, 2067, 2088, 2245, 2336/2, 2337, 2343/2, 2343/3, 2344/2.

Katastrálne územie Bešeňov:

704/1, 712, 732/1, 789/1, 812/1, 826/1, 828, 831, 839/1, 839/2, 858, 859, 860, 888, 961, 965/9, 1041, 1090/3, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1114, 1117, 1151, 1187, 1252, 1270/1, 1270/2, 1270/3, 1270/4, 1338, 1429, 1430, 1436, 1458/2, 1532/2, 1554, 1579/1, 1579/2, 1579/3, 1596, 1597, 1620/2, 1621, 1626/2, 1626/3, 1626/4, 1626/5, 1626/6, 1626/7, 1626/8, 1626/9, 1626/10, 1626/11, 1626/12, 1626/13, 1626/15, 1626/16, 1643/2, 1643/3, 1643/4, 1643/5, 1643/7, 1643/8, 1643/9, 1643/10, 1643/11, 1643/12, 1643/13, 1643/14, 1643/15, 1643/16, 1643/17, 1643/18, 1643/19, 1643/20, 1643/21, 1643/22, 1643/23, 1643/24, 1750, 1818, 1826/2, 1826/3, 1838/1, 1838/10, 1842, 1843, 1848.

Katastrálne územie Branovo:

305, 306, 314/1, 314/2, 321/2, 323/4, 324/3, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 333, 334, 335, 338, 342, 353, 354, 355/1, 355/10, 358/3.

Katastrálne územie Dolný Ohaj:

396/12-časť, 705/1, 705/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 714/3, 720, 725, 726/1, 727/1, 732/1-časť, 787/1, 819, 823, 845, 850, 851/15, 852, 853, 854, 855, 856/1, 856/2, 858/1, 859, 875/1, 977/1, 982/2, 987, 988/1, 988/2, 1038/1, 1038/2, 1038/5, 1038/8, 1042/1, 1042/5, 1042/6, 1042/7, 1107/1, 1107/2, 1138/6, 1156/1-časť, 1158/2.

Katastrálne územie Dvory nad Žitavou:

5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5207, 5210/1, 5210/2, 5210/3, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5264, 5265, 5267, 5269, 5270, 5271/1, 5271/2, 5272, 5273, 5275/1-časť, 5276, 5287, 5288, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5320-časť, 5326, 5327/1, 5327/2, 5328, 5329, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5348, 5349, 5350, 5351/1, 5351/2, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5372, 5373, 5374, 5375.

Katastrálne územie Jatov:

36/2, 36/19, 36/37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/12, 363, 367, 368, 372/1, 373/1, 373/2, 374, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 422/1.

Katastrálne územie Komoča:

2766, 2769, 2770, 2805, 2838, 2841, 2843, 2969, 3342, 3400, 3600/1-časť, 3600/2-časť, 3600/3-časť, 3600/4-časť, 3600/5-časť, 3600/6-časť, 3600/7-časť, 3600/8-časť, 4649, 4671, 4680, 4681, 4685, 4697, 4811, 4857, 4874, 4875, 5001/2, 5002, 5155/1, 5155/2, 5156, 5157/1, 5157/2, 5158, 5159/1, 5159/2, 5160, 5165, 5166, 5168.

Katastrálne územie Nitriansky Hrádok:

129, 964/1, 1010/1, 1010/2, 1034/7, 1057/1, 1057/2, 1057/3, 1067/1, 1067/3, 1067/4, 1067/8, 1067/9, 1067/10, 1067/11, 1067/12, 1115/1, 1134/1, 1164, 1206/1, 1212, 1214/2, 1214/7, 1214/8, 1214/15, 1290, 1320, 1321, 1341, 1350, 1355/1, 1363, 1364/1, 1364/2, 1365/1, 1366, 1367, 1375, 1377, 1378, 1379, 1382, 1383, 1384/1, 1385.

Katastrálne územie Nové Zámky:

10, 11, 17, 28, 29, 51, 53, 57, 60, 63, 64, 264, 339, 432, 447, 455, 456, 481, 494, 498, 502, 505, 506, 508, 509, 1641, 1642, 1643, 1651, 1657, 1696, 1812, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1823, 1825, 1828, 1830, 1831, 1833, 2028, 2037, 2038, 5385/2, 5386/2, 5387/2, 6149, 8807, 8819, 8839, 9161/1, 9162, 9164, 9167, 9168/1, 9168/2, 9168/3, 9168/4, 9168/5, 9169, 9170, 9172, 9173/1, 9173/2, 9173/3, 9174, 9175/1, 9175/2, 9176, 9177, 9178/1, 9178/2, 9179, 9180, 9185, 9186, 9187, 9188, 9192, 9194, 9196, 9200, 9202, 9204, 9210, 9213, 9216, 9217, 9218, 9219, 9224, 9226, 9227, 9228, 9231/1, 9231/2, 9232, 9233, 9234, 9235/1, 9235/2, 9236, 9237, 9238, 9240, 9241, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9258, 9260, 9261, 9269, 9280, 9292, 9293, 9294, 9295/1, 9296, 9298, 9309, 9328, 9624, 9625, 9626, 9631/1, 9631/2, 9632/2, 9637, 9638/5, 9640, 9643/1, 9643/2, 9643/3, 9655, 9659, 9662/1, 9662/2, 9663/1, 9663/2, 9663/3, 9666/1, 9666/2, 9666/3, 9668, 9671/1, 9671/4, 9674/1, 9674/4, 9674/7, 9684/1, 9684/2, 9685/1, 9685/2, 9685/3, 9685/4, 9688/4, 9693, 9694/1, 9697, 9701/1, 9701/2, 9701/3, 9701/4, 9706/1, 9706/2, 9707, 9709, 9710/1, 9710/2, 9710/3, 9712, 9713, 9714/2, 9715/1, 9715/4, 9716, 9722, 9724/1, 9724/2, 9724/3, 9726, 9727, 9728, 9729/1, 9729/2, 9731/1, 9731/2, 9732/1, 9732/2, 9733, 9734, 9735/1, 9735/2, 9737/1, 9737/2, 9738, 9740/1, 9740/2, 9740/3, 9740/4, 9741, 9742, 9743, 9745, 9747, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9755, 9756, 9757, 9762, 9764, 9770, 9773/1, 9773/2, 9787/1, 9787/3, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804/1, 9804/3, 9806/1, 9806/2, 9809/2, 9813, 9814/1, 9814/2, 9815, 9817, 9818/1, 9818/2, 9819/1, 9819/2, 9819/3, 9819/4, 9819/5, 9820/1, 9820/2, 9822, 9824, 9826, 9859, 9861/1, 9861/2, 9861/3, 9864, 9867, 9868/1, 9868/2, 9868/3, 9870, 9871, 9872/1, 9872/3, 9872/4, 9874, 9875, 9876, 9879, 9881, 9882, 9883/1, 9883/2, 9887, 9888/1, 9890, 9891, 9901/1, 9901/2, 9901/3, 9901/4, 9903, 9907, 9909, 9914/1, 9914/2, 9914/3, 9915/2, 9916, 9917, 9920/1, 9920/2, 9921, 9922/1, 9922/2, 9923/1, 9923/2, 9924, 9925, 9927, 9929/1, 9929/2, 9929/3, 9929/4, 9930/1, 9930/2, 9930/3, 9930/4, 9930/5, 9930/6, 9930/7, 9930/8, 9930/9, 9930/10, 9930/11, 9930/12, 9930/13, 9930/14, 9930/15, 9931, 9933/1, 9933/2, 9933/4, 9935/1, 9935/2, 9937, 9939/1, 9939/2, 9941/1, 9941/2, 9943, 9944, 9947/1, 9947/2, 9947/3, 9947/4.

Katastrálne územie Palárikovo:

1970, 2001, 2004, 2030, 2032, 2096/1, 2098/1, 2127, 2218, 2268, 2297/1, 2316, 2327, 2337, 2338, 2339, 2342, 2343, 2344, 2354, 2358, 2359, 2360, 2362, 2363, 2383, 2384, 2400, 2411, 2412, 2413, 2461, 2487, 2488, 2489, 2490, 2506, 2657, 2663, 2665, 2668, 2669/1, 2669/2, 2730, 2821, 2822, 2824, 2904, 2995, 3086, 3087, 3088, 3089, 3126, 3127, 3202, 3207, 3210, 3211, 3227/1, 3227/2, 3227/6, 3227/7, 3228, 3231/1, 3233, 3234, 3246, 3264/4, 3294/1, 3294/2, 3295, 3296/2, 3297, 3300/1, 3300/2, 3305/1, 3305/2, 3307, 3308, 3310, 3317, 3320, 3328/1, 3328/2, 3329/1, 3329/2, 3331, 3332, 3336, 3337/1, 3337/2, 3345, 3348, 3352, 3357, 3371, 3373/1, 3373/2, 3375, 3378/1, 3378/2, 3390, 3391, 3394/1, 3394/2, 3398, 3400, 3401, 3404, 3407, 3413, 3415, 3421, 3423, 3424, 3426/1, 3427, 3441, 3442/1, 3443/1, 3443/2, 3445/1, 3445/4, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3454/1, 3454/2, 3454/3, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3457/4, 3457/5, 3458, 3459/9, 3459/10, 3462, 3467/1, 3467/2, 3467/3, 3467/4, 3467/5, 3467/6, 3467/7, 3467/8, 3467/9, 3467/10, 3467/11, 3467/12, 3467/13, 3467/14, 3467/15, 3467/16, 3467/17, 3468, 3469, 3470, 3476, 3478, 3480, 3484, 3485, 3486, 3497/1, 3505, 3506/1, 3506/2, 3507, 3508/1, 3508/2, 3509, 3510, 3515, 3517/1, 3517/2, 3517/3, 3517/4, 3517/5, 3518, 3519, 3522/1, 3522/2, 3523, 3527, 3528, 3531, 3532, 3539, 3541, 3543, 3544, 3548/1, 3567/1, 3567/2, 3568, 3577/1, 3577/2, 3577/3, 3577/4, 3577/5, 3577/6, 3577/7, 3577/8, 3577/9, 3577/10, 3577/11, 3577/12, 3577/13, 3577/14, 3577/15, 3577/16, 3577/17, 3577/18, 3577/19, 3579/1, 3579/2, 3579/3, 3581, 3582/1, 3582/2, 3582/3, 3582/4, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3594, 3596, 3597, 3598, 3599, 3665, 3667/1, 3667/2, 3668/2, 4010, 4011, 4012, 4030/1, 4030/2, 4041, 4043, 4045/2, 4046, 4055/1, 4068/1, 4068/2, 4070/1, 4070/2, 4072/1, 4072/2, 4073/1, 4074/1, 4074/2, 4075/1, 4075/2, 4075/3, 4080, 4082/1, 4082/2, 4082/4, 4084, 4085, 4086, 4087, 4090, 4091, 4110/1, 4110/2, 4113, 4114, 4115, 4117/1, 4117/2, 4117/3, 4117/4, 4117/5, 4118/1, 4118/2, 4118/3, 4118/4, 4118/5, 4118/6, 4118/7, 4118/8, 4118/9, 4118/10, 4118/11, 4118/12, 4118/13, 4118/14, 4118/15, 4118/16, 4118/17, 4118/18, 4118/19, 4118/20, 4127, 4136/1, 4136/2, 4136/3, 4136/4, 4138/2, 4138/3, 4140/2, 4143/1, 4143/2, 4143/3, 4143/4, 4143/5, 4148/1, 4148/2, 4149, 4152/1, 4152/2, 4175, 4179, 4402/1, 4420/2, 4514/3, 4515/3, 4516/3, 4521, 4522, 4554, 4560, 4564/2, 4576, 4577, 4580, 4595, 4598, 4600, 4604, 4605, 4606, 4607, 4614, 4620, 4632, 4634, 4646/2, 4647/2, 4649/2, 4654, 4656/1, 4656/2, 4657, 4658, 4662/3, 4665/2, 4679, 4680, 4681, 4682, 4686, 4689, 4690, 4691, 4692, 4758/1, 4758/3, 4759/1, 4760, 4763, 4764, 4766/1, 4767/1, 4772/1, 4772/2, 4772/3, 4777, 4778, 4779, 4782, 4784, 4785, 4786, 4787/2, 4788/1, 4788/2, 4790/1, 4790/2, 4800/2, 4806/2, 4806/3, 4807, 4811, 4814/1, 4814/2, 4814/3, 4816, 4818, 4821, 4824, 4825, 4826, 4834, 4836, 4850/1, 4850/2, 4850/3, 4850/4, 4851, 4852/1, 4857/1, 4860/14, 4861, 4865/1, 4865/2, 4865/3, 4865/10, 4866, 4875/2, 4896, 4897.

Katastrálne územie Rastislavice:

589/1, 589/2, 615, 616, 618, 623, 624, 626, 686, 694, 773, 775/3, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 856, 878, 893, 990, 991/1-časť, 995, 998, 1002, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/4, 1068/5, 1068/6.

Katastrálne územie Šurany:

5, 9, 122, 226/1, 226/2, 233/1, 233/2, 235, 922/1, 922/2, 922/3, 1158, 1188, 1194, 1195, 1198, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1222, 1223/4, 1223/5, 1223/6, 1223/8, 1224, 1225, 1226, 4276, 4277, 4278/0/1, 4278/0/2, 4283/1/1, 4283/1/2, 4283/1/3, 4284, 4285, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316/1, 4316/2, 4316/3, 4316/4, 4316/6, 4316/7, 4316/9, 4316/10, 4316/11, 4316/12, 4317, 4320/1, 4320/2, 4322, 4324/1/1, 4324/1/2, 4324/4, 4325/0/1, 4325/0/2, 4326, 4329, 4391/2, 4452/1, 4452/2, 4453, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487/2, 4488/0/1, 4488/0/2, 4489, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4504, 4505, 4507, 4508/1, 4509, 4513/1/1, 4513/1/2, 4513/1/3, 4514/1, 4514/2, 4516, 4517, 4518, 4520, 4521/1, 4521/2, 4521/3, 4522/0/1, 4523, 4524/1, 4524/2, 4525, 4527, 4528, 4529/1, 4529/2, 4530, 4532, 4533, 4537, 4540, 4541, 4543, 4547, 4575, 4576/1, 4578.

Katastrálne územie Tvrdošovce:

416/1, 2217, 2226/1, 2226/2, 2235, 2257/1, 2257/2, 2282, 2300, 2329, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2331/4, 2331/5, 2331/6, 2344, 2346/1, 2475, 2488, 2506, 2557, 2565, 2640/1, 2640/2, 2680/1, 2706, 2707/1, 2707/2, 2708, 2709, 2725, 2763/1, 2792, 2818, 2876, 2884, 2885, 2887/1, 2888, 2889, 2963/1, 3060, 3087, 3160/1, 3160/2, 3160/3, 3160/4, 3160/5, 3160/6, 3160/7, 3160/8, 3160/10, 3160/11, 3160/12, 3160/13, 3160/14, 3160/15, 3160/16, 3160/17, 3160/18, 3160/19, 3198/2, 3198/3, 3198/5, 3198/6, 3198/7, 3198/8, 3198/9, 3198/10, 3198/11, 3198/12, 3209, 3225/3, 3226, 3254, 3284/1, 3287/1, 3289/1, 3290, 3291/1, 3291/2, 3294/2, 3304/4, 3304/32, 3307, 3308, 3313/9, 3329, 3339/2, 3339/7, 3340/6, 3342/2, 3343/30, 3346/1, 3346/2, 3347/3, 3348/1, 3348/5, 3350/1, 3350/23, 3350/24, 3350/25, 3350/26, 3353/1, 3354/1, 3354/2, 3355, 3356/3, 3357/2, 3357/3, 3357/15, 3361/5, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383/1, 3383/7, 3386/2, 3386/3, 3387/2, 3389/4, 3389/6, 3389/7, 3389/8, 3391, 3392, 3397/2, 3398/2, 3399/1, 3400/2, 3401/3, 3401/4, 3401/5, 3401/6, 3401/7, 3401/8, 3401/9, 3401/16, 3401/17, 3404/2, 3405/3, 3406/1, 3406/2, 3407/9, 3407/24, 3409/2, 3409/3, 3409/4, 3409/5, 3409/6, 3409/7, 3409/8, 3409/19, 3410/1, 3411/1, 3412/1, 3412/32, 3414/1, 3414/26, 3415, 3421/3, 3424, 3435, 3436/1, 4090/2, 4292/1, 4364, 4400, 4409, 4448, 4463/3, 4500, 4558, 4606, 4649/1, 4649/2, 4680, 5214/2, 5218, 5219, 5220/2, 5220/3, 5246, 5247, 5372/1, 5510, 5922/1, 6070, 6179/2, 6182, 6183, 8207/2, 8208/2, 8209/1, 8209/2, 8209/3, 8212/1, 8212/2, 8212/3, 8212/4, 8212/5, 8213/1, 8217/2, 8219, 8261/2, 8262/2, 8271/2, 8272/2, 9719, 9788/1.

Katastrálne územie Veľké Lovce:

1600/1, 1600/2, 1619, 1621/1, 1621/2, 1656, 1700/1, 1800, 1845, 1846.

Katastrálne územie Zemné:

7448/2, 7468/4, 7470/2, 7520, 7547, 7613, 7660, 7968, 8003, 8004, 8118, 8138, 8139, 8210.

Okres Komárno

Katastrálne územie Bajč:

3, 4, 6, 7, 33/1, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80/1, 81, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/4, 86/5, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/29, 89/30, 90/3, 90/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/9, 93/1, 95/1, 96, 97, 98, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 107, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120/2, 120/3, 124, 127, 132/1, 132/2, 132/5, 133, 135, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/6, 138/7, 138/8, 138/10, 138/11, 140, 141, 150/1, 150/2, 154, 155, 159, 160/1, 160/10, 160/11, 165, 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 167/2, 168, 185, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 196, 200, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 212/5, 212/6, 217, 218/1, 218/2, 221/2, 221/3, 226/1, 226/2, 227/3, 227/4, 228/2, 228/3, 228/4, 231/1, 231/2, 232/3, 232/4, 234/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 241, 242, 246, 248, 256, 257, 258, 259, 260, 261/2, 261/3, 261/4, 266/1, 266/3, 267, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12, 268/13, 268/14, 268/21, 268/22, 268/30, 268/31, 268/32, 268/33, 268/34, 268/35, 268/39, 268/40, 268/41, 268/42, 268/43, 268/44, 268/45, 268/46, 268/47, 268/49, 268/52, 268/54, 268/55, 268/56, 270, 272/4, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/12, 272/14, 272/15, 272/16, 272/18, 272/19, 272/20, 272/21-časť, 273/4, 273/5, 273/6, 273/15, 337/3-časť, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/12, 337/16, 337/17, 339/9-časť, 341/1-časť, 342, 343/3, 344-časť, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 346/1, 346/2, 346/3, 347, 349, 350/1, 350/2, 351, 353/1, 353/2, 353/4, 354, 355/1, 355/2, 355/4, 355/5, 356/1, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 358/1, 358/2, 358/3, 358/6, 365, 367/1, 367/2, 372/1, 372/2, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/9, 378, 379/2, 389/5, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397/1, 397/2, 399, 400, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 407/1, 407/2, 407/3, 417, 418, 419/1, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430/1, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 434, 436, 439, 440, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 543/7, 543/9, 544, 545/1-časť, 545/2, 547, 549.

Katastrálne územie Bohatá:

1608-časť, 1610-časť, 1671, 1829, 1830, 1878, 1883, 1984/1, 1984/2, 1984/3, 2059, 2060/1, 2060/2, 2060/3, 2060/5, 2060/6, 2060/7, 2060/8, 2060/9, 2060/10, 2060/11, 2062, 2079, 2085, 2098-časť, 2100, 2117/1-časť, 2134-časť, 2138, 2139/1, 2140, 2141, 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2144/1, 2144/2, 2145, 2146, 2147/1, 2148/1, 2148/2, 2149, 2150/1, 2150/2, 2152, 2153/4, 2155, 2156/1, 2156/2, 2157/1, 2157/2, 2158, 2160/1, 2160/2, 2166, 2174/1, 2174/2, 2178/1, 2179/1, 2180/1, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2182/1, 2182/2, 2182/3, 2182/4, 2182/5, 2182/6, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11, 2182/12, 2182/13, 2182/14, 2182/15, 2182/17, 2182/18, 2182/19, 2182/20, 2182/21, 2182/22, 2182/23, 2182/24, 2182/25, 2182/26, 2182/27, 2182/28, 2184/1, 2184/2, 2186, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2188/4, 2189/1, 2189/2, 2189/3, 2189/4, 2189/5, 2189/6, 2189/7, 2189/8, 2189/9, 2189/10, 2189/11, 2189/12, 2189/13, 2189/14, 2189/15, 2189/16, 2189/17, 2189/18, 2189/19, 2191.

Katastrálne územie Hurbanovo:

1012, 1014, 2006, 3741/1, 3813/2-časť, 3814, 3817, 3823, 3824, 3825/1, 3826, 3827, 3828/1, 3829, 3830/1, 3917/1-časť, 3996, 3997, 3999, 4000, 4001/1, 4001/2, 4002, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015/1, 4015/2, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032/1, 4032/2, 4032/3, 4032/4, 4033/1, 4033/2, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4046, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4100/2-časť, 4101, 4112, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4113/4, 4122, 4145, 4147, 4161, 4194, 4195, 4196/1, 4196/2, 4197, 4198, 4199, 4200/1, 4201/1, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221/1, 4221/2, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4230, 4231, 4238, 4240, 4243, 4244, 4245/2, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4253, 4255, 4258/6, 4261, 4262, 4264, 4266, 4267, 4269, 4272, 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4289, 4290, 4291, 4311, 4313, 4314/1, 4314/2, 4314/3, 4316, 4317, 4318, 4319, 4321, 4325/1, 4325/2, 4326, 4328/1, 4328/3, 4329, 4330, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339/1, 4339/2, 4340, 4342-časť, 4354, 4365, 4367, 4368, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4429, 4431, 4433, 4443, 4654, 4970, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4982, 4993/2, 4994, 5041, 5130, 5131, 5214, 5216, 5218/1, 5218/2, 5218/14, 5223/1, 5241, 5254, 5256/1, 5256/2, 5257, 5259, 5260, 5261/1, 5261/2, 5261/3, 5261/4, 5262, 5263, 5272, 5273, 5276/1, 5276/2, 5280/1, 5280/2, 5281/1, 5281/2, 5284, 5286, 5287, 5288/1, 5288/2, 5289, 5290, 5291.

Katastrálne územie Imeľ:

1200/1-časť, 1204-časť, 1216-časť, 1248, 1323, 1363, 1445, 1491, 1682, 1683, 1705, 1706, 1727, 1729, 1732, 1736, 1746, 1748, 1749/1, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1749/28, 1749/29, 1752, 1813, 1821, 1823/3, 1823/4, 1826, 1827, 1828, 1850, 1851, 1868, 1870, 1944, 1945, 1946, 2001, 2002, 2030, 2037, 2059, 2104, 2105, 2106, 2107, 2112, 2116, 2146, 2152/1-časť, 2180, 2183/1, 2183/3, 2190, 2366-časť, 2498/3, 2559, 2561, 2572, 2576, 2581, 2914, 2915, 2984/4, 2984/5, 2984/6, 3148/1-časť, 3148/2, 3148/3, 3170, 3183, 3192/1, 3193, 3194/1, 3196-časť, 3197/2-časť, 3197/4, 3197/10, 3221/1-časť, 3241-časť, 3243/2, 3243/3, 3243/4, 3243/10-časť, 3243/11, 3243/16, 3244, 3247/4, 3247/6, 3248, 3249/1, 3249/2, 3249/5, 3249/7, 3249/10, 3249/12, 3250, 3251, 3255/9, 3259/2, 3259/3, 3259/5, 3259/6, 3259/7, 3259/8, 3259/9, 3259/10, 3259/11, 3259/12, 3259/13, 3260, 3264/1, 3264/2, 3264/3, 3264/4, 3264/5, 3264/6, 3265, 3267/3, 3267/5, 3267/6, 3267/7, 3267/8, 3267/9, 3267/10, 3267/11, 3267/12, 3268, 3275, 3276, 3277, 3278/1, 3279/1, 3279/2, 3279/5, 3279/7, 3279/8, 3350, 3428, 3449, 3454, 3465, 3560, 3567, 3780, 3838, 3839, 3842, 3843, 3844, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3895, 4002, 4151, 4316/2, 4319, 4320, 4321, 4325, 4327/3, 4346, 4602, 4626, 4732, 4733, 4745, 4900/1, 4900/2, 4917, 5378/1, 5378/2, 5465, 5466, 5473, 5474, 5689, 5692, 5693/1, 5693/2, 5695.

Katastrálne územie Kolárovo:

6812, 6830, 6900, 6937, 6990, 7000, 7032, 7033, 7045, 7046, 7047, 7049, 7065, 7092, 7100, 7200, 7210, 7212, 7213, 7215/1, 7215/2, 7217, 7461, 7467, 7469, 7470/1, 7470/2, 7471, 7472/1, 7500, 7526, 7544, 7545, 7550, 7606, 7627, 7628, 7631/1, 7631/2, 7641, 7642, 7650, 7680, 7689, 7690, 7697, 7710, 7740, 7757, 7758, 7759/0/1, 7759/0/2, 7760, 7761, 7770, 7772-časť, 7775, 7780, 7896, 7900, 7950/1, 7957, 7990, 8000, 8001, 8033, 8034, 8100, 8110, 8127, 8128, 8129/1, 8129/2, 8129/3, 8184, 8185, 8212, 8710.

Katastrálne územie Komárno:

524, 527, 528, 532, 692, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1124, 1129, 1130, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1573, 1574, 1577, 1578, 1579, 1584, 1597, 1598, 1599, 1601, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1613, 1667, 1668, 1669, 1670, 1673, 1674, 1677, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 2002, 12261-časť, 12280, 12281, 12285, 12288, 12289, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 12298, 12299, 12300, 12301/1, 12301/2, 12305, 12311, 12313, 12314, 12315, 12317, 12318, 12319, 12320, 12321, 12324, 12325, 12326, 12327, 12328, 12329, 12330, 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12337, 12338, 12339, 12340, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12347, 12348, 12349, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354, 12355, 12356, 12357, 12358, 12359, 12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365, 12366, 12367, 12368, 12369, 12370/1, 12372, 12373, 12375/1, 12375/2, 12376, 12377, 12378, 12379/1, 12379/2, 12379/3, 12380, 12381, 12382, 12383, 12384, 12385, 12386, 12387, 12388, 12389, 12390, 12391, 12392, 12393, 12394, 12395, 12396, 12397, 12398, 12399, 12400, 12402, 12404, 12406, 12407, 12408, 12409, 12410, 12411, 12412, 12413, 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12419, 12420, 12421, 12422, 12423, 12424, 12425, 12426, 12427, 12428, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436, 12437, 12438, 12439, 12440, 12443, 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450/1, 12450/2, 12451, 12452, 12453, 12455, 12456, 12457, 12458, 12459, 12460, 12461, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12474, 12475, 12476, 12477-časť, 12478, 12479, 12499, 12501, 12502-časť, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12508, 12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12524, 12525, 12526, 12527, 12528, 12529, 12530, 12531, 12532, 12626, 12627, 12628, 12629, 12634, 12635, 12636, 12637, 12638, 12639, 12640, 12641, 12642, 12644, 12645, 12646, 12647, 12648, 12649, 12650, 12651, 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 12681, 12682, 12683, 12684, 12685, 12686, 12687, 12688, 12689, 12690, 12691, 12692/1, 12692/2, 12693, 12694, 12695, 12696, 12697, 12698, 12699, 12700, 12701, 12702, 12703, 12704, 12705, 12706, 12717, 12718, 12734/1, 12734/2, 12734/3, 12734/4, 12735, 12736, 12737, 12738, 12739, 12740, 12741/0/1, 12741/0/3, 12743, 12744, 12745, 12747, 12748, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 12780, 12781, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786, 12787, 12788, 12789, 12790, 12791, 12792, 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800/1, 12801, 12802/1, 12802/2, 12802/3, 12803, 12804, 12805/1, 12805/2, 12809, 12811/1, 12811/2, 12812, 12813/1, 12813/2, 12813/3, 12834/2, 12834/3, 12834/4, 12834/5, 12834/6, 12838/2, 12838/3, 12839/2.

Katastrálne územie Martovce:

468, 469, 470, 472, 473/1, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 473/6, 473/7, 473/8, 473/9, 473/10, 473/11, 473/12, 473/13, 473/14, 473/15, 473/16, 473/17, 473/18, 473/19, 473/20, 473/21, 473/22, 473/23, 473/24, 474, 475, 476/1, 476/2, 476/3, 477, 478/1, 478/2, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 481, 483, 484, 488, 712, 730/1, 730/2, 735/1, 735/2, 736, 741/1, 741/2, 741/3, 741/4, 742, 743/1, 743/4, 816/3, 817, 819/1, 819/2, 820, 821, 845/1, 845/2, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 847/4, 847/5, 848/1, 848/2, 848/3, 849/1, 849/2, 850, 851, 852, 855, 881, 885/1, 885/2, 886/2, 887, 940, 941, 962/1, 963, 964/1, 964/2, 964/3, 965, 966, 967, 968, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 969/5, 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 971, 972/1, 978, 983, 986/1, 987, 988, 989/1, 989/2, 990, 991, 992, 993/1, 993/2, 994, 995, 996, 998, 1046/2, 1057/1, 1066/1, 1066/2, 1156, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1306, 1330, 1413/1, 1413/2, 1414, 1422, 1423/1, 1423/2, 1426, 1427, 1491, 1492/1, 1610, 1612, 1613, 1788, 1960, 1961, 1962, 1963, 2123, 2131, 2132, 2139/3, 2139/13, 2142, 2143/5, 2143/7, 2143/8, 2143/9, 2144, 2145, 2146, 2147, 2149, 2152/1, 2152/3, 2153, 2154/1, 2154/2, 2155/2, 2155/5, 2155/9, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2163, 2164/1, 2164/2, 2164/3, 2164/4, 2164/5, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2166/1, 2166/20, 2166/21, 2166/22, 2166/23, 2166/25, 2166/26, 2168, 2170, 2171, 2172/1, 2174, 2178/1-časť, 2178/2, 2178/3, 2180/1, 2180/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2256, 2360/1, 2360/3, 2361/1, 2361/2, 2361/3, 2384, 2420/1, 2420/2, 2600, 2797/1, 2797/2, 2797/3, 2800/1, 2800/2, 2828, 3000, 3214, 3332, 3378, 3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 3499, 3592/1, 3800, 3843, 3844, 3845, 3919, 4000, 4030/1, 4030/2, 4031/1, 4031/2, 4058, 4059/1, 4059/2, 4059/3, 4059/4, 4060/1, 4060/2, 4060/3, 4060/4, 4060/5, 4060/6, 4061/1, 4061/2, 4061/3, 4061/4, 4061/12, 4061/13, 4061/14, 4061/15, 4061/16, 4061/82, 4061/83, 4061/84, 4061/86, 4061/88, 4061/89, 4061/90, 4061/91, 4062/1, 4062/2, 4062/3, 4062/4, 4063/1, 4063/2, 4063/3, 4065, 4066, 4067, 4068, 4098, 4306/3, 4309/1, 4309/2, 4309/3, 4309/4, 4310/1, 4310/2, 4311, 4312, 4313, 4315, 4322/1, 4323/1, 4323/2, 4323/3, 4323/4, 4323/5, 4323/7, 4325/1, 4325/2, 4327/4, 4327/5, 4327/6, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4330, 4331, 4397, 4436/2, 4677, 4715, 4729, 4735, 4738, 4739, 4742, 4747.

Katastrálne územie Nesvady:

135, 1169/87, 1727-časť, 1754, 1755, 1779, 1780/1-časť, 1823-časť, 1916-časť, 1982, 2054, 2100, 2180, 2186/3, 2204, 2212/1, 2212/2, 2212/5, 2213/1, 2227/1-časť, 2400, 2430, 2443, 2476-časť, 2621/2, 2621/3, 2621/5, 2621/6, 2656, 2659/1, 2659/2, 2662/1, 2662/2, 2666/1, 2666/2, 2674/1, 2674/8, 2674/9, 2674/10, 2674/11, 2674/12, 2674/13, 2680, 2800, 3090, 3618, 3619, 3743, 3905, 4084, 4092, 4094, 4096, 4098, 4321, 4516, 4517, 4521, 4522/23, 4522/24, 4522/25, 4522/31, 4522/39, 4522/40, 4522/46, 4522/51, 4522/52, 4522/53, 4522/54, 4529, 4573, 4579, 4580, 4635, 4766, 4795, 4821, 4822/1, 4822/2, 4822/3, 4823/1, 4823/2, 4823/3, 4823/4, 4823/5, 4823/6, 4823/7, 4823/8, 4827/1, 4827/2, 4827/3, 4828/2, 4828/4, 4830/2, 4831/1, 4831/2, 4831/3, 4831/4, 4832, 4834/3, 4834/4, 4834/7, 4841/1, 4841/2, 4841/3, 4841/4, 4842, 4844, 4845/2, 4845/5, 4845/6, 4846, 4847, 4891, 4892/1, 4892/2, 4929, 4984, 4994, 4999, 5029/1, 5029/2, 5029/3, 5100, 5252, 5353/1, 5353/2, 5353/3, 5353/4, 5353/5, 5378, 5380/8, 5380/10, 5380/11, 5380/13, 5380/14, 5380/15, 5380/17, 5380/19, 5380/20, 5380/21, 5380/22, 5380/25, 5380/41, 5380/50, 5380/55, 5381, 5384, 5385, 5387/1, 5387/2, 5387/5, 5400, 5401, 5406, 5407, 5409, 5410, 5412, 5413/1, 5470, 5600/1, 5600/2, 5600/3, 5600/4, 5600/5, 5600/6, 5600/7, 5600/8, 5608/3, 5608/4, 5748/1, 5748/2, 5795, 5800, 5868/1, 5868/2, 5868/3, 5868/4, 5868/5, 5868/6, 5868/7, 5868/8, 5868/9, 5868/10, 6045, 6046, 6048/2, 6048/3, 6048/4, 6048/5, 6049/1, 6049/2, 6049/3, 6049/4, 6049/5, 6051, 6052/1, 6052/2, 6058, 6111/1, 6111/2, 6111/3, 6111/4, 6111/6, 6200, 6208, 6238/1, 6300/1, 6304/2, 6307, 6310, 6668/1, 6668/2, 6668/3, 6669, 6680/1, 6680/2, 6680/3, 6680/6, 6694, 6704/1, 6704/3, 6704/4, 6705/1, 6707/1, 6720, 6721/1, 6730, 6740, 6760, 6867/3, 6867/9, 6867/10, 6906-časť, 6907, 6922, 6948, 7042, 7114/1, 7114/2, 7215, 7224, 7230, 7270, 7272, 7273, 7274, 7277, 7293, 7315/1, 7374, 7456, 7457, 7460, 7510, 7516, 7538/2, 7538/3, 7555, 7556, 7565, 7566, 7570, 7613, 7614, 7618/1, 7618/3, 7620, 7621, 7622, 7625, 7626/2, 7627, 7628/1, 7628/2, 7633, 7640, 7641, 7642, 7643, 7648/1, 7648/2, 7648/3, 7648/4, 7648/5, 7650, 7652/1, 7652/2, 7652/4, 7652/5, 7652/6, 7652/7, 7652/8, 7652/9, 7653, 7655/1, 7655/3, 7655/4, 7655/6, 7657/2, 7657/3, 7657/4, 7657/5, 7657/6, 7657/7, 7657/8, 7657/9, 7657/10, 7657/11, 7657/12, 7661, 7662, 7663/1, 7663/2, 7663/3, 7664/1, 7664/2, 7670/2, 7670/3, 7671, 7672/1, 7672/2, 7674, 7678, 7680/1, 7684/4, 7684/12, 7684/13, 7684/15, 7693/1, 7693/3, 7693/4, 7695/1, 7695/2, 7701/1, 7701/2, 7702/3, 7702/6, 7704, 7707/1, 7707/2, 7922, 8303, 8312/1, 8312/3, 8312/4, 8312/5, 8312/6, 8312/7, 8312/8, 8312/9, 8312/11, 8312/12, 8312/13, 8312/14, 8312/15, 8312/16, 8312/17, 8312/18, 8312/19, 8312/20, 8312/21, 8312/22, 8312/23, 8312/24, 8312/25, 8312/26, 8312/27, 8312/28, 8312/29, 8312/30, 8312/31, 8312/32, 8312/33, 8312/34, 8312/35, 8312/36, 8312/37, 8312/38, 8312/39, 8312/40, 8312/41, 8312/42, 8312/43, 8312/44, 8312/45, 8312/46, 8312/47, 8312/48, 8479/1, 8479/2, 8479/3, 8726/1, 8726/2, 8742/1, 8742/2, 8742/3, 8747, 8992, 8995, 8996, 9313, 9314/1, 9314/2, 9318/1, 9318/2, 9321, 9322/1, 9322/2, 9322/3, 9501/1, 9501/2, 9501/3, 9790/1, 9790/2, 9790/3, 9790/4, 9790/6, 9790/8, 9790/9, 9790/10, 9790/11, 9790/12, 9790/13, 9790/14, 9790/15, 9790/16, 9790/17, 9790/18, 9790/19, 9790/20, 9790/21, 9790/22, 9790/23, 9790/24, 9790/25, 9790/26, 9790/27, 9790/28, 9790/29, 9790/30, 9790/31, 9790/32, 9790/33, 9790/34, 9790/36, 9790/37, 9790/38, 9790/39, 9790/40, 9790/41, 9790/42, 9790/43, 9790/44, 9790/45, 9790/46, 9790/47, 9790/48, 9790/49, 9790/50, 9790/51, 9790/52, 9790/53, 9790/54, 9790/55, 9790/56, 9790/57, 9790/58, 9790/59, 9790/60, 9790/61, 9790/62, 9790/63, 9790/64, 9790/65, 9790/66, 9790/67, 9790/68, 9790/69, 9790/70, 9790/71, 9790/72, 9790/73, 9790/74, 9790/76, 9790/77, 9790/78, 9790/79, 9790/81, 9790/82, 9790/83, 9790/85, 9790/86, 9795, 9860, 10067/1, 10067/2, 10067/3, 10174, 10262, 10299/2, 10299/3, 10299/4, 10466/1, 10466/2, 10466/3, 10466/4, 10468, 10590, 10605, 10626, 10627/1, 10718/1, 10718/2, 10718/3, 10770, 10781/1, 10781/2, 10785, 10786, 10787, 10789, 10791, 10792, 10795, 10796, 10800, 10801, 10805, 10812, 10818, 11081, 11082, 11250, 11324, 11343, 11470, 11689/1, 11689/2, 11722, 11735, 11772, 12100/1, 12100/2, 12270, 12399/1, 12402/1, 12402/2, 12402/3, 12402/4, 12403, 12515/2, 12515/3, 12534/3, 14199/2, 14199/3, 14200/1, 14200/2, 14407, 15149/1, 15149/2, 15215, 15235/1, 15235/2, 15235/3, 15235/4, 15235/6, 15374/1, 15374/3, 15651, 15680, 15692/1, 15692/2, 15692/3, 15700-časť, 15794, 15796, 15850, 15869, 15872, 16000, 16001, 16002/1, 16002/2, 16003, 16008/1, 16008/2, 16010, 16012/1, 16012/2, 16014/1, 16019, 16021, 16022/1, 16027, 16046/1, 16046/2, 16046/3, 16046/4, 16046/5, 16047/1, 16047/2, 16048/1, 16048/2, 16048/3, 16048/4, 16052/1, 16052/2, 16052/6, 16053/1, 16053/2, 16053/3, 16054/2, 16056/1, 16056/2, 16056/3, 16056/4, 16056/5, 16057, 16058, 16060, 16061, 16062/1, 16068, 16069, 16071/1, 16074/1, 16074/2, 16075/1, 16076/1, 16076/3, 16078/1, 16078/2, 16078/3, 16080/1, 16080/2, 16080/3, 16080/4, 16080/7, 16080/9, 16081/1, 16081/2, 16082, 16083, 16084-časť, 16085/2, 16087, 16088/4, 16088/5, 16088/6, 16088/8, 16088/18, 16088/19, 16091/1, 16091/2, 16091/3, 16092, 16093, 16096/1, 16096/2, 16096/3, 16096/6, 16096/7, 16099, 16101/1, 16101/3, 16101/4, 16101/5, 16103/1, 16104/1, 16104/2, 16104/3, 16104/4, 16104/5, 16104/6, 16104/7, 16105/1, 16105/2, 16105/5, 16107/1, 16107/4, 16108, 16113/1, 16113/10, 16113/11, 16113/13, 16113/14, 16113/15, 16113/17, 16113/18, 16113/28, 16113/29, 16113/31, 16114, 16115/2, 16115/3, 16116, 16117, 16118, 16119/1, 16120, 16121/1, 16121/5, 16121/6, 16121/7, 16124, 16125, 16126/1, 16126/2, 16128, 16131/1, 16131/2, 16131/3, 16131/5, 16131/6, 16131/8, 16131/10, 16131/14, 16131/21, 16131/23, 16131/25, 16131/26, 16131/28, 16131/29, 16131/31, 16131/32, 16131/34, 16131/35, 16131/38, 16131/39, 16131/41, 16131/42, 16131/43, 16131/44, 16131/45, 16131/48, 16131/49, 16131/50, 16131/51, 16131/52, 16131/53, 16132, 16135/1, 16135/14, 16135/15, 16135/16, 16136/2, 16152/1, 16152/2, 16155, 16156/1, 16156/3, 16156/4, 16156/12, 16156/13, 16157/1, 16158, 16159, 16162/1, 16162/2, 16164/7, 16164/39, 16164/40, 16164/41.

Katastrálne územie Svätý Peter:

14, 51, 52, 58, 3870/1, 3943, 3956/1, 4011/1, 4030/1, 4060, 4061, 4069, 4083, 4102, 4103, 4153, 4154, 4202, 4248, 4256/1, 4256/2, 4266/1, 4266/2, 4351, 4352, 4353, 4354, 4366, 4368, 4437, 4438/1, 4438/2, 4440, 4441, 4442, 4443, 4578/1, 4578/2, 4578/3, 4578/4, 4593/1, 4593/2, 4593/3, 4593/4, 4593/5, 4593/6, 4593/7, 4593/8, 4593/9, 4593/10, 4593/11, 4600/1, 4600/2, 4600/3, 4600/4, 4601/1, 4601/2, 4602/1, 4602/2, 4674, 4677, 4680/1, 4680/2, 4681/1, 4681/2, 4690, 4705/1, 4705/2, 4705/3, 4735, 4736/3, 4863, 4885, 4917/4, 4917/6, 4968, 4970/1, 4970/2, 4986, 4989/1, 4989/2.

Katastrálne územie Vrbová nad Váhom:

2460/6, 2462/2, 2493/3, 2799/1, 2803/1, 2803/3, 2803/5, 2803/8, 2803/11, 2803/13, 2805/1, 2805/2, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812/1, 2812/4, 2814/1, 2815-časť, 2824, 2825/2, 2825/3, 2825/4, 2825/5, 2826, 2829/1, 2829/5, 2833/1, 2833/3, 2842/1, 2843/1, 2845/9, 2845/10, 2845/11, 2847/1, 2847/12, 2847/13, 3333/1, 4726/1, 4747/1, 4747/2, 4747/3, 4747/4, 4751/2, 4752/1, 4752/2, 4753, 4759/1, 4759/2, 4760/1, 4763/2, 4770/1, 4770/2, 4771/1, 4773, 4775/1, 4776, 4777/13, 4777/14, 4777/15, 4777/16, 4778/1-časť, 4778/2, 11803, 11806, 12399/2, 12412, 12414, 12416/1, 12416/2, 12417, 12418, 12419, 12420, 12430/1, 12430/2, 12433/1, 12433/2, 12487/1, 12487/2, 12490, 12492, 12498, 12499, 12505, 12506, 12507/1, 12507/2, 12507/3, 12508, 12509, 12515/2, 12515/4, 12524, 12531, 12534/1, 12534/2, 12540, 12541, 12542, 12546/1, 12546/2, 12549/1, 12549/7, 12550/2, 12550/3, 12550/4, 12550/5, 12552/1, 12552/2, 12553/1, 12553/2, 12556, 12557, 12558, 12560/3, 12561, 12562.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 a 11 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.

2) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

3) Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

4) § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a o kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.