Nariadenie vlády č. 590/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 15.11.2006 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

OBSAH

590

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. októbra 2006,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a má najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.“.

2. § 21 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v dopravnej psychológii podľa osobitného predpisu10b) majú aj psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon dopravno-psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.10c)“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.


Robert Fico v. r.