Zákon č. 587/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006 do31.12.2010
Účinnosť od 01.12.2006 do31.12.2010
Zrušený 532/2010 Z. z.

OBSAH

587

ZÁKON

z 24. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. e)“.

2. V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovom „dvoch“ vypúšťa slovo „štatutárnych“.

3. V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) schvaľuje štatutárneho zástupcu Slovenského rozhlasu, ktorý bude v rozsahu určenom radou riadiť činnosť Slovenského rozhlasu a konať v jeho mene, a to v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa, za čo mu môže určiť mesačnú odmenu najviac však v sume jeho mesačnej mzdy; za štatutárneho zástupcu Slovenského rozhlasu rada schvaľuje zástupcu generálneho riaditeľa podľa § 17 ods. 2, ktorý vykonával svoju funkciu v čase skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa, a ak takýto zástupca nie je, schvaľuje iného zamestnanca Slovenského rozhlasu, pričom rozsah, ktorý určí štatutárnemu zástupcovi, nesmie obmedziť bežnú prevádzku a hospodárenie Slovenského rozhlasu,“.

Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).

4. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. e), g), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j)“.

5. V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. l)“.

6. V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. g)“.

7. V § 17 ods. 2 sa za slovom „poverený“ vypúšťa slovo „štatutárny“.

8. V § 17 ods. 3 písm. f) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d), i) a j)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. e), j) a k)“.

9. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa

(1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len “kandidát„) na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,

b) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

d) má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia a

e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 5.

(2) K prihláške kandidát prikladá

a) projekt riadenia a rozvoja Slovenského rozhlasu; minimálny rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja Slovenského rozhlasu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1,

b) odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

c) štruktúrovaný životopis,

d) doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,

f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,

g) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.

(3) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(4) Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť rade každú zmenu skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) až e).

(5) Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.

(6) Generálny riaditeľ je povinný spôsobom podľa osobitného predpisu27) preukázať rade svoje majetkové pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka.“.

10. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Voľba generálneho riaditeľa

(1) Generálneho riaditeľa volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov členov rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.

(2) Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 18 ods. 2, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.

(3) Ak žiadny z kandidátov nezíska vo voľbe podľa odseku 1 najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada najneskôr do piatich dní od hlasovania podľa odseku 1 opakovane hlasuje na základe verejného vypočutia o kandidátoch, ktorí získali vo voľbe podľa odseku 1 najmenej tri hlasy. Ak ani na základe opakovaného hlasovania žiadny z kandidátov nezíska najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada na tom istom zasadnutí vykoná ďalšie hlasovanie. V ďalšom hlasovaní rada volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady z kandidátov, ktorí v opakovanom hlasovaní získali najmenej šesť hlasov.

(4) Ak rada nezvolí generálneho riaditeľa podľa odseku 1 ani podľa odseku 3, vykoná novú voľbu generálneho riaditeľa spôsobom podľa odsekov 1 až 3. Výzvu na prihlásenie kandidátov rada zverejní do piatich dní od neúspešného hlasovania podľa odseku 1 alebo 3.

(5) Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Slovenského rozhlasu a na internetovej stránke Slovenského rozhlasu a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.

(6) Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, rada je povinná do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 5.“.

11. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 18 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3“.

12. V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1“.

13. V § 19 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

14. V 20 ods. 9 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. j)“.

15. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2006

Na generálneho riaditeľa zvoleného pred účinnosťou tohto zákona sa § 18 ods. 3 vzťahuje.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.