586

ZÁKON

z 24. októbra 2006

o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Výsluhové dôchodky príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície (ďalej len „policajt“), ktoré neprevyšujú sumu 15 300 Sk mesačne, sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o

a) 0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998,

b) 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002.

(2) Výsluhové dôchodky colníkov, ktoré neprevyšujú sumu 15 300 Sk mesačne, sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. júla 1998 do 30. júna 2002.

(3) Výsluhové dôchodky vojakov, ktoré neprevyšujú sumu 15 300 Sk mesačne, sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o

a) 0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. májom 1998,

b) 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. mája 1998 do 30. júna 2002.

(4) Výsluhové dôchodky po zvýšení podľa odsekov 1 až 3 sa zvyšujú aj o pevnú sumu

a) 1 000 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je do 2 500 Sk,

b) 900 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 2 501 Sk do 3 500 Sk,

c) 800 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 3 501 Sk do 4 500 Sk,

d) 700 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 4 501 Sk do 5 500 Sk,

e) 600 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 5 501 Sk do 6 500 Sk,

f) 500 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 6 501 Sk do 7 500 Sk,

g) 400 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 7 501 Sk do 8 500 Sk,

h) 300 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 8 501 Sk do 9 500 Sk,

i) 200 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je od 9 501 Sk do 10 500 Sk,

j) 100 Sk, ak výška výsluhového dôchodku je viac ako 10 501 Sk.

(5) Zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa odseku 4 sa nevzťahuje na výsluhové dôchodky policajtov a výsluhové dôchodky colníkov podľa osobitného predpisu,1) ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov.

(6) Zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa odsekov 1 až 4 patrí najviac v sume, ktorá spolu s výsluhovým dôchodkom neprevýši sumu 15 300 Sk.

§ 2

Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných do 30. júna 2002 sa zvyšujú o 1 % a o pevnú sumu 900 Sk.

§ 3

(1) Základom na zvýšenie výsluhových dôchodkov podľa § 1 a vdoveckých výsluhových dôchodkov podľa § 2 je mesačná suma dôchodku, na ktorú má poberateľ nárok k 30. novembru 2006.

(2) Výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ktoré sú vyplácané ako čiastkové výsluhové dôchodky podľa medzinárodnej zmluvy,2) sa zvyšujú o sumu, ktorá by patrila k takémuto dôchodku pred určením čiastky zodpovedajúcej zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine, zníženej o pomernú čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine.

(3) Zvýšenie dôchodkov sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí, a tvorí s ním jeden celok.

§ 4

(1) Dôchodky sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. novembri 2006.

(2) Doplatok zvýšenia dôchodkov podľa § 1 až 3 sa poukáže poberateľom najneskôr do 28. februára 2007.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 125 ods. 7 a 8 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/1994 Z. z.).