Vyhláška č. 58/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

(v znení č. 31/2012 Z. z., 102/2016 Z. z.)

Čiastka 25/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2016 102/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.03.2012 - 29.02.2016 31/2012 Z. z.
01.03.2006 - 29.02.2012