Nariadenie vlády č. 579/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky bezpečnej nakládky a vykládky námornej lode na hromadný náklad

Čiastka 222/2006
Platnosť od 01.11.2006
Účinnosť od 01.11.2006