Oznámenie č. 572/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a Protokolu k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovanému Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii

Čiastka 220/2006
Platnosť od 26.10.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 23. augusta 2005 v súlade s článkom 27 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2006 v súlade s článkom 28 ods. 4. Protokol k dohovoru nadobudol platnosť 5. októbra 2005 v súlade s článkom 13 ods. 3 a pre Slovenskú republ...

Pôvodný predpis

26.10.2006