Oznámenie č. 569/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 217/2006
Platnosť od 20.10.2006

569

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. októbra 2006 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 4 z 25. júla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Dodatok č. 1 z 8. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Dodatok č. 1 z 9. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4. Dodatok č. 2 z 21. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. mája 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 2 z 24. augusta 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 1. marca 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.