Vyhláška č. 568/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(v znení č. 523/2008 Z. z.)

Čiastka 217/2006
Platnosť od 20.10.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 546/2009 Z. z.

568

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. septembra 2006,

ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde obsahuje

a) informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o

1. stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,

2. hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

3. stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4. stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5. stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6. stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

7. stave splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

8. úrokovej citlivosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

b) bilanciu aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

c) výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 2

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahuje

a) bilanciu aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

b) výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,

c) informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o jej očakávanom vývoji v nasledujúcom kalendárnom roku, prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o zárukách poskytnutých doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o rozdelení zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ivan Šramko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

VZOR

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

VZOR

Bilancia aktív a pasív

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

VZOR

Výkaz nákladov a výnosov

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

VZOR

Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Vzor 04