Uznesenie č. 566/2006 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. septembra 2006 vo veci pozastavenia účinnosti § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

Čiastka 216/2006
Platnosť od 14.10.2006
Účinnosť od 14.10.2006