Nariadenie vlády č. 565/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze

Čiastka 215/2006
Platnosť od 13.10.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.10.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

565

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. septembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zhodu s požiadavkami bodu 5.1 prílohy I smernice nie je potrebné overovať, ak bolo schvaľovanému typu vozidla udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.3a)“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 563/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze.“.

2. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES zo 16. decembra 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) v znení smernice Komisie 1999/98/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.


Robert Fico v. r.