Oznámenie č. 561/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 213/2006
Platnosť od 12.10.2006 do31.12.2007
Zrušený 507/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

561

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. septembra 2006 č. 6/2006 o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.