Oznámenie č. 552/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Čiastka 211/2006
Platnosť od 07.10.2006 do31.12.2007
Zrušený 506/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

552

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. septembra 2006 č. 4/2006 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 9/2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 596/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 30/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.