Oznámenie č. 548/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

Čiastka 210/2006
Platnosť od 07.10.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 21. marca 1994 v súlade s článkom 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. novembra 1994 v súlade s článkom 23 ods. 2.