Vyhláška č. 547/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu

Čiastka 210/2006
Platnosť od 07.10.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2006 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

547

Vyhláška

Národnej banky Slovenska

z 19. septembra 2006

o treťom vydaní bankoviek po 20 Sk vzoru 1995 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Dňa 6. novembra 2006 sa vydáva do obehu tretie vydanie bankovky po 20 Sk vzoru 1995.1)

(2) Tretie vydanie bankovky po 20 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 20 Sk vzoru 1995 líši tým, že na rube tejto bankovky namiesto názvu tlačiarne „BA BANKNOTE“ je vytlačená skratka názvu tlačiarne „PWPW S.A.“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.