Oznámenie č. 544/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov

Čiastka 207/2006
Platnosť od 04.10.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

544

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

výnos z 20. septembra 2006 č. 15309/2006 – II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska a jej dodatky č. 1 – 5 sú záväzné aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a v Združení podnikateľov cestných stavieb Slovenska.