Vyhláška č. 543/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Čiastka 207/2006
Platnosť od 04.10.2006
Účinnosť od 04.10.2006

543

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 22. septembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 odsek 1 znie:

(1) Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona je v prípade

a) príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

b) dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,

c) dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

d) dávky z povinného zahraničného poistenia obdobného druhu ako sociálneho poistenia potvrdenie banky alebo Sociálnej poisťovne,

e) príjmu z doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového sporenia potvrdenie životnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej inštitúcie, kde žiadateľ sporil,

f) dávky úrazového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

g) dávky garančného poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,

h) náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenie od zamestnávateľa,

i) peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

j) výživného právoplatný rozsudok súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak, prípadne rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa poskytuje náhradné výživné,

k) neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

l) príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci a kópia posledného podaného daňového priznania, prípadne potvrdenie príslušného daňového úradu,

m) iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

n) vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty napríklad výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci,

o) pohľadávok z cenných papierov, vkladov a úspor napríklad zmluva alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčeným podpisom podľa osobitných predpisov3) alebo podpísané pred zamestnancom Centra právnej pomoci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.“.

2. Príloha znie:

„Príloha

k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

Vzor 01


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štefan Harabin v. r.