Vyhláška č. 541/2006 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/2004 Z. z.

Čiastka 205/2006
Platnosť od 30.09.2006 do31.07.2007
Účinnosť od 15.10.2006 do31.07.2007
Zrušený 303/2007 Z. z.

OBSAH

541

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 21. augusta 2006,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/2004 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM).“.

2. V prílohe sa za kód OSN 320 vkladá kód OSN 831, ktorý znie:

831 GG GGY Guernsey Guernsey
Guernsey Guernsey

3. V prílohe sa za kód OSN 392 vkladá kód OSN 832, ktorý znie:

832 JE JEY Jersey Jersey
Jersey Jersey

4. V prílohe sa za kód OSN 372 vkladá kód OSN 833, ktorý znie:

833 IM IMN Man Isle of Man
Ostrov Man Isle of Man

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.


Peter Mach v. r.