Nariadenie vlády č. 540/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 205/2006
Platnosť od 30.09.2006 do30.09.2007
Účinnosť od 01.10.2006 do30.09.2007
Zrušený 450/2007 Z. z.

OBSAH

540

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. septembra 2006,

ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje na

a) 43,70 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

b) 7 600 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 428/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.


Robert Fico v. r.