Oznámenie č. 536/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 204/2006
Platnosť od 29.09.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

536

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. septembra 2006 č. OPD0206-20508/2006-SL, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.