Oznámenie č. 531/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť elektroenergetiky

Čiastka 203/2006
Platnosť od 27.09.2006

531

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť elektroenergetiky vydal cenové rozhodnutia:

Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
821 05 Bratislava
0137/2006/E 16. 5. 2006 28/2006
2. U.S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál
U.S. Steel, 044 54 Košice
0138/2006/E 22. 6. 2006 26/2006
3. PPA Power s. r. o., Sládkovičova 47,
974 05 Banská Bystrica
0139/2006/E 6. 6. 2006 19/2006
4. Duslo, a. s., administratívna budova,
ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
0141/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
5. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava
0142/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
6. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava
0143/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
7. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12,
827 36 Bratislava
0144/2006/E 30. 6. 2006 26/2006
8. SK Energy, s. r. o., Púchovská 16,
831 06 Bratislava
0145/2006/E 3. 8. 2006 30/2006
9. POLUSTower 2, a. s., Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava
0146/2006/E 17. 8. 2006 30/2006
10. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26
0147/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
11. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26
0148/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
12. Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26
0149/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
13. Slovenské elektrárne, a. s.,
Hraničná 12, 827 36 Bratislava
0150/2006/E 30. 8. 2006 30/2006
14. Zentiva, a. s., Nitrianska 100,
920 27 Hlohovec
0153/2006/E 30. 8. 2006 30/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.