Vyhláška č. 53/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Čiastka 24/2006
Platnosť od 08.02.2006 do29.02.2012
Účinnosť od 01.03.2006 do29.02.2012
Zrušený 30/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2006 - 29.02.2012

Pôvodný predpis

08.02.2006