521

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2002 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 27. júna 2004 v súlade s článkom 11 ods. 1.

K oznámeniu č. 521/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

oceňujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík a prospech oboch krajín,

vedené želaním podnecovať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti a vzájomného prospechu,

dohodli sa takto:

Článok I

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky podľa ustanovení tejto dohody a podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky a Ukrajiny.

2. Zmluvné strany budú podnecovať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými pracoviskami vrátane vysokých škôl, výskumných a vývojových inštitúcií a vedeckých spoločností verejného aj súkromného sektora oboch krajín v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týchto krajín.

3. Zodpovednými orgánmi za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny.

Článok II

1. Vedecko-technická spolupráca bude podľa tejto dohody zahŕňať

a) spoločné vedecké a technické, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,

b) výmenu vedcov, odborníkov, výskumných pracovníkov a expertov na uskutočňovanie programov a projektov vedecko-technickej spolupráce,

c) výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie, ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov,

d) organizáciu a konanie spoločných vedeckých konferencií, sympózií, pracovných stretnutí, výstav atď.,

e) iné formy spolupráce, na ktorých sa zmluvné strany vzájomne dohodnú.

2. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo výskume a technickom rozvoji medzi podnikateľskými subjektmi.

3. Finančné podmienky spolupráce a vykonávania spoločných projektov budú zmluvnými stranami definované jednotlivo pre každý prípad.

Článok III

1. Na účely dosiahnutia cieľov určených touto dohodou bude zriadená Spoločná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „spoločná komisia“), ktorá sa bude skladať z rovnakého počtu predstaviteľov zmluvných strán.

2. Spoločná komisia sa bude stretávať najmenej raz za rok, striedavo v Slovenskej republike a na Ukrajine, vo vzájomne vyhovujúcich termínoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Spoločná komisia vypracuje na svojich zasadaniach pravidlá na vykonávanie tejto dohody.

4. Spoločná komisia bude prijímať svoje rozhodnutia po vzájomnom súhlase všetkých jej členov.

Článok IV

Spoločná komisia bude

a) vytvárať priaznivé podmienky na vykonávanie tejto dohody,

b) definovať priority spolupráce,

c) uľahčovať a podporovať vykonávanie spoločných projektov a programov,

d) navrhovať a prijímať programy spolupráce,

e) posudzovať všeobecné podmienky spolupráce a vypracúvať odporúčania na zvýšenie jej efektívnosti,

f) každoročne predkladať Ministerstvu školstva Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva a vedy Ukrajiny správy o výsledkoch vykonávania ustanovení tejto dohody a o ďalších záležitostiach súvisiacich s touto spoluprácou.

Článok V

1. Práva duševného vlastníctva vzniknuté na základe aktivít spolupráce podľa tejto dohody upravia samostatné dohody medzi vedeckými inštitúciami.

Na ochranu duševného vlastníctva sa použijú príslušné ustanovenia medzinárodných zmlúv o duševnom vlastníctve, ktorými sú zmluvné strany viazané, ako aj vnútroštátne právne predpisy oboch zmluvných strán.

2. Vedecké a technické informácie nemajetkovej povahy vytvorené na základe spolupráce podľa tejto dohody budú duševným vlastníctvom zmluvných strán alebo inštitúcií podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky a Ukrajiny. Tieto informácie nemožno poskytnúť tretej strane, ak sa zmluvné strany alebo inštitúcie nedohodnú inak podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.

Článok VI

1. Zmluvné strany budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými sú viazané,

a) umožňovať vstup a odchod z územia svojej krajiny zamestnancom pracujúcim na zariadeniach zmluvnej strany využívaných v projektoch a programoch v rámci tejto dohody,

b) umožňovať bezcolný vstup a výstup materiálov a zariadení určených na využitie pri spoločných aktivitách v rámci tejto dohody.

2. Pracovníci podľa článku 2 písm. b) vysielaní jednou zmluvnou stranou budú na území druhej zmluvnej strany podliehať vnútroštátnym právnym predpisom prijímajúcej krajiny.

Článok VII

Výdavky spôsobené výmenou pracovníkov podľa článku 2 písm. b) tejto dohody, vyplývajúce z realizácie programov a projektov, budú hradené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, takto:

1. vysielajúci zodpovedný orgán uhradí náklady na dopravu medzi hlavnými mestami oboch krajín, alebo ak je to výhodnejšie, tak medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou,

2. prijímajúci zodpovedný orgán uhradí ubytovacie, stravovacie a miestne cestovné náklady na území svojej krajiny, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie programov a projektov.

Článok VIII

Vedci, experti a zástupcovia inštitúcií tretích krajín alebo medzinárodných organizácií môžu byť pozvaní po súhlase inštitúcií spolupracujúcich podľa tejto dohody na účasť na projektoch a programoch vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady tejto participácie budú hradiť príslušné inštitúcie tretej strany, ak sa orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody nedohodnú inak.

Článok IX

1. Túto dohodu môžno zmeniť a doplniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

2. Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť prostredníctvom konzultácií v rámci spoločnej komisie alebo medzi orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody.

Článok X

Táto dohoda nebude mať vplyv na práva a záväzky vyplývajúce z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok XI

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 90 dní po dni doručenia neskoršej nóty o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

3. Ukončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na dokončenie projektov alebo programov vykonávaných podľa tejto dohody, ktoré neboli v čase skončenia platnosti tejto dohody úplne realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Dané v Kyjeve 2. decembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

v z. František Tóth v. r.

Za Kabinet ministrov

Ukrajiny:

Vasiľ Kremeň v. r.