Oznámenie č. 516/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Čiastka 197/2006
Platnosť od 20.09.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 17. mája 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 27. júla 2005 v súlade s článkom 17 ods. 1.