Oznámenie č. 515/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť tepelnej energetiky

Čiastka 196/2006
Platnosť od 14.09.2006

515

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:

Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Mestský podnik cestovného ruchu,
Záhradnícka 4, 945 01 Komárno
0203/2006/T 9. 12. 2005 18/2006
2. AREA, Šamorín s. r. o., Bratislavská 88,
931 01 Šamorín
0440/2006/T 21. 4. 2006 20/2006
3. Dargov, a. s., Radničné námestie 6,
085 01 Bardejov
0441/2006/T 24. 4. 2006 18/2006
4. BYP, s. r. o., Hradná 746,
033 01 Liptovský Hrádok
0442/2006/T 26. 4. 2006 19/2006
5. C-TERM, spol. s r. o., Lenardova 6,
852 39 Bratislava
0443/2006/T 28. 4. 2006 20/2006
6. Verejno - prospešné služby, m. p. o.,
Nemšová, Mierové námestie 21,
914 41 Nemšová
0444/2006/T 2. 5. 2006 19/2006
7. KOMTERM, a. s., Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava
0445/2006/T 5. 5. 2006 19/2006
8. EURO REAL, spol. s r. o., Štefánikova 18,
811 05 Bratislava
0446/2006/T 5. 5. 2006 19/2006
9. Bytový podnik Piešťany, s. r. o.,
Školská 19, 921 01 Piešťany
0447/2006/T 12. 5. 2006 20/2006
10. Ministerstvo obrany SR,
Úrad správy nehnuteľného majetku,
OPaÚ, Legionárska 5, 911 05 Trenčín
0448/2006/T 10. 5. 2006 29/2006
11. Stavebné bytové družstvo Brezno,
Malinovského 12, 977 01 Brezno
0449/2006/T 29. 5. 2006 27/2006
12. RAVEN, a. s., Považské podhradie 117,
017 01 Považská Bystrica
0450/2006/T 29. 5. 2006 20/2006
13. Mária Vinceová - ANDALEX,
Pankúchova 3, 851 04 Bratislava
0451/2006/T 30. 5. 2006 20/2006
14. MESTO TRENČÍN, Mierové nám. č. 2,
911 64 Trenčín
0454/2006/T 16. 6. 2006 26/2006
15. FORTUNAE, s. r. o., Levice, Nábrežná č. 1,
934 01 Levice
0455/2006/T 20. 6. 2006 26/2006
16. ENERGO-SK, a. s., Chmeľová dolina 27,
949 01 Nitra
0456/2006/T 21. 6. 2006 26/2006
17. TERMMING, a. s., Bukureštská 2,
811 04 Bratislava
0457/2006/T 26. 6. 2006 26/2006
18. Duslo, a. s., Administratívna budova,
ev. č. 1236. 927 03 Šaľa
0458/2006/T 29. 6. 2006 27/2006
19. Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia,
a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
0459/2006/T 29. 6. 2006 27/2006
20. Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta, nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica
0460/2006/T 19. 7. 2006 29/2006
21. RADEN, s. r. o., Považská 40/B,
040 11 Košice
0461/2006/T 31.7. 2006 28/2006
22. BIOMASA, združenie právnických osôb,
Kysucký Lieskovec č. 743,
023 34 Kysucký Lieskovec
0462/2006/T 8. 8. 2006 29/2006
23. BYTTERM, a. s., Saleziánska 4,
010 77 Žilina
0464/2006/T 14. 8. 2006 29/2006
24. Prvá teplárenská, a. s.,
Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč
0465/2006/T 21. 8. 2006 29/2006
25. PRVÁ RUŽINOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.,
Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava 212
0471/2006/T 31.8. 2006 29/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.