Oznámenie č. 512/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Londýnskeho dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 194/2006
Platnosť od 12.09.2006
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 10. augusta 1992 v súlade s článkom 2 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. júla 1994 v súlade s článkom 2 ods. 1. Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (MONTREAL 16. septembra 1987) nebol uverejnený ...

512

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 1990 bol v Londýne prijatý Londýnsky dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

Národná rada Slovenskej republiky s prijatím dodatku vyslovila súhlas svojím uznesením č. 393 zo 17. februára 1994. Listina o prijatí bola uložená 15. apríla 1994 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dodatku.

Dodatok nadobudol platnosť 10. augusta 1992 v súlade s článkom 2 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. júla 1994 v súlade s článkom 2 ods. 1.

LONDÝNSKY DODATOK K MONTREALSKÉMU PROTOKOLU O LÁTKACH, KTORÉ PORUŠUJÚ OZÓNOVÚ VRSTVU

Zmeny Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Dodatok správy I

Na základe hodnotení vykonaných podľa článku 6 Protokolu rozhodla Druhá konferencia signatárov Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu schváliť zmeny a zníženia výroby a spotreby kontrolovaných látok v Prílohe A Protokolu s tým, že

a) odkazy v článku 2 na „tento článok“ a v celom Protokole sa budú chápať ako odkazy na články 2, 2A a 2B;

b) odkazy v Protokole na „odseky 1 až 4 článku 2“ sa budú chápať ako odkazy na články 2A a 2B;

c) odkaz v odseku 5 článku 2 na „odseky 1, 3 a 4“ sa bude chápať ako odkaz na článok 2A.

A. Článok 2A: Freóny

Odsek 1 článku 2 Protokolu sa stáva odsekom 1 článku 2A, ktorý bude mať nadpis „Článok 2A: Freóny“. Odseky 3 a 4 článku 2 sa nahrádzajú nasledujúcimi odsekmi, ktoré budú číslované ako odseky 2 až 6 článku 2A:

2. Každá strana zabezpečí, aby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992 neprekročila vypočítaná úroveň výroby a spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe A 150 % vypočítanej úrovne výroby a spotreby týchto látok v roku 1986. S platnosťou od 1. januára 1993 bude dvanásťmesačné kontrolné obdobie pre tieto regulované látky prebiehať každý rok od 1. januára do 31. decembra.

3. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1995, a vo všetkých nasledujúcich dvanásťmesačných obdobiach neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe A ročne 50 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1986. Každá strana, ktorá vyrába jednu alebo viac týchto kontrolovaných látok, v rovnakých obdobiach zabezpečí, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok neprekročila ročne 50 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986. Na uspokojenie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť túto hranicu až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

4. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1997, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe A ročne 15 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1986. Strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac kontrolovaných látok, v rovnakom období zabezpečia, aby ich vypočítaná úroveň výroby týchto látok neprekročila ročne 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986. Na uspokojenie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby presiahnuť túto hranicu až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

5. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 2000, a vo všetkých nasledujúcich dvanásťmesačných obdobiach vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe A nevystúpila nad nulu. Každá strana, ktorá vyrába jednu alebo viac týchto látok, v rovnakom období zabezpečí, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok nevystúpila nad nulu. Na uspokojenie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť túto hranicu až o 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

6. V roku 1992 zrevidujú strany situáciu s cieľom urýchliť harmonogram znižovania.“.

B. Článok 2B: Halóny

Odsek 2 článku 2 Protokolu sa nahrádza nasledujúcimi odsekmi, ktoré budú číslované ako odseky 1 až 4 článku 2B:

„Článok 2B

Halóny

1. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1992, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny II uvedených v Prílohe A ročne vypočítanú úroveň spotreby v roku 1986. Všetky strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac týchto látok, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok neprekročila ročne vypočítanú úroveň ich výroby v roku 1986. Na uspokojenie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň ich výroby prekročiť tento limit až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

2. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1995, a vo všetkých nasledujúcich dvanásťmesačných obdobiach neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny II uvedených v Prílohe A ročne 50 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1986. Všetky strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac týchto látok, zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok ročne neprekročila v rovnakom období 50 % vypočítanej výroby v roku 1986. Na uspokojenie základných domácich potrieb však môže prekročiť vypočítaná úroveň výroby túto hranicu až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5. Tento odsek bude platiť iba v prípade, že strany rozhodnú povoliť úroveň výroby alebo spotreby, ktorá je potrebná na uspokojenie základných potrieb, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy.

3. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 2000, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny II uvedených v Prílohe A nevystúpila nad nulu. Strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac týchto látok, zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok v rovnakom období ročne nevystúpila nad nulu. Na uspokojenie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť až o 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1986 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5. Tento odsek bude platiť iba v prípade, že strany rozhodnú povoliť úroveň výroby alebo spotreby, ktorá je potrebná na uspokojenie základných potrieb, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne vhodné alternatívy.

4. Do 1. januára 1993 schvália strany rozhodnutie, ktoré identifikuje základné potreby, ak nejaké sú, na účely odsekov 2 a 3 tohto článku. Toto rozhodnutie budú strany revidovať na svojich nasledujúcich zasadaniach.

Dodatok správy II

DODATOK K MONTREALSKÉMU PROTOKOLU O LÁTKACH POŠKODZUJÚCICH OZÓNOVÚ VRSTVU

Článok 1: DODATOK

A. Preambula

1. Odsek 6 preambuly Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

„rozhodnutie chrániť ozónovú vrstvu pomocou preventívnych opatrení pre nestrannú kontrolu celkových globálnych emisií látok, ktoré ju ničia, s konečným cieľom úplne odstrániť tieto látky na základe rozvoja vedeckého poznania a s ohľadom na technické a ekonomické aspekty a rozvojové potreby rozvojových krajín,".

2. Odsek 7 preambuly Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

„uznávajúc, že je potrebné uspokojiť potreby rozvojových krajín vrátane špeciálneho ustanovenia týkajúceho sa dodatkových finančných zdrojov a prístupu k nevyhnutným technológiám, uvedomujúc si, že objem potrebných finančných zdrojov možno predvídať a že tieto zdroje môžu podstatne ovplyvniť schopnosť sveta riešiť vedecky potvrdený problém znižovania ozónu a jeho škodlivých dôsledkov,".

3. Odsek 9 preambuly Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

„zvažujúc dôležitosť podpory medzinárodnej spolupráce vo výskume, vývoji a odovzdávaní alternatívnych technológií v oblasti kontroly a znižovania emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a majúc na mysli potreby rozvojových krajín,".

B. Článok 1: Definície

1. Odsek 4 článku 1 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

4. „Kontrolovaná látka“ je látka uvedená v Prílohe A alebo v Prílohe B Protokolu, či už existuje samostatne, alebo v zmesi. Okrem látok uvedených v príslušnej prílohe tento pojem zahŕňa aj izoméry ktorejkoľvek takejto látky, ale nezahŕňa akúkoľvek kontrolovanú látku alebo zmes, ktorá je obsahom výrobku, ak to nie je kontajner používaný na dopravu alebo skladovanie tejto látky.".

2. Odsek 5 článku 1 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

5. „Výroba“ znamená vyrobené množstvo kontrolovanej látky mínus množstvo látky zlikvidovanej technológiou schválenou stranami a mínus množstvo úplne spotrebované ako vstupná surovina pri výrobe iných chemikálií. Znovu použité či recyklované množstvo sa nepovažuje za výrobu.".

3. K článku 1 Protokolu sa pripája nasledujúci odsek:

9. „Prechodná látka“ je látka v Prílohe C Protokolu, či už existuje samostatne, alebo v zmesi. Zahŕňa aj izoméry tejto látky okrem tých, ktoré môžu byť uvedené v Prílohe C, ale nezahŕňa prechodné látky alebo zmesi, ktoré sú obsahom výrobku, ak to nie je kontajner používaný na dopravu alebo skladovanie tejto látky.".

C. Článok 2 ods. 5

Odsek 5 článku 2 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

5. Ktorákoľvek strana môže na jedno či viac kontrolovaných období presunúť na inú stranu akúkoľvek časť vypočítanej úrovne výroby stanovenej v článkoch 2A až 2E, ak celková vypočítaná kombinovaná úroveň výroby zainteresovaných strán nepresiahne v žiadnej skupine kontrolovaných látok výrobné limity stanovené v týchto článkoch pre danú skupinu látok. Tento presun výroby oznámi každá zo zainteresovaných strán Sekretariátu s uvedením podmienok tohto presunu a obdobia, ktorého sa bude týkať.".

D. Článok 2 ods. 6

Do odseku 6 článku 2 sa vkladajú pred prvýkrát použité slová „kontrolované látky" nasledujúce slová: „Príloha A alebo Príloha B".

E. Článok 2 ods. 8 písm. a)

Za slová „tento článok” pri ich každom použití v odseku 8 písm. a) článku 2 Protokolu sa vkladajú nasledujúce slová: „a články 2A až 2E".

F. Článok 2 ods. 9 písm. a) bod (i)

Za slová „Príloha A" v odseku 9 písm. a) bode (i) článku 2 Protokolu sa vkladajú nasledujúce slová: „a/alebo Príloha B".

G. Článok 2 ods. 9 písm. a) bod (ii)

Z odseku 9 písm. a) bodu (ii) článku 2 Protokolu sa vypúšťajú nasledujúce slová: „v porovnaní s úrovňami roku 1986".

H. Článok 2 ods. 9 písm. c)

Z odseku 9 písm. c) článku 2 Protokolu sa vypúšťajú nasledujúce slová: „predstavujúcich aspoň päťdesiat percent celkovej spotreby kontrolovaných látok stranami" a nahrádzajú sa slovami: „predstavujúcich väčšinu prítomných a hlasujúcich strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5, a väčšinu prítomných a hlasujúcich strán, na ktoré sa nevzťahuje uvedený odsek".

I. Článok 2 ods. 10 písm. b)

Odsek 10 písm. b) článku 2 Protokolu sa vypúšťa a odsek 10 písm. a) článku 2 sa označuje ako odsek 10.

J. Článok 2 ods. 11

V odseku 11 článku 2 Protokolu sa vo všetkých prípadoch za slová „tento článok" dopĺňajú nasledujúce slová: „a články 2A až 2E".

K. Článok 2C: Ďalšie plnohalogénové freóny

Do Protokolu sa dopĺňajú nasledujúce odseky ako článok 2C:

„Článok 2C:

Ďalšie plnohalogénové freóny

1. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1993, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe B ročne 80 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1989. Všetky strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac týchto látok, zabezpečia v rovnakom období, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok ročne neprekročila 80 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 10 % vypočítanej úrovne výroby roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

2. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1997, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe B ročne 15 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1989. Všetky strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac týchto látok, zabezpečia v rovnakom období, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok neprekročila ročne 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 10 % vypočítanej úrovne ich výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

3. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 2000, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období nevystúpila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok skupiny I uvedených v Prílohe B ročne nad nulu. Všetky strany, ktoré vyrábajú jednu alebo viac týchto látok, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby týchto látok ročne nevystúpila nad nulu. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 15 % vypočítanej úrovne výroby roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.".

L. Článok 2 D: Tetrachlórmetán

Do Protokolu sa dopĺňajú nasledujúce odseky ako článok 2D:

„Článok 2D

Tetrachlórmetán

1. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1995, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovanej látky skupiny II uvedenej v Prílohe B ročne 15 % vypočítanej úrovne jej spotreby v roku 1989. Všetky strany, ktoré vyrábajú látku, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby neprekročila ročne 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň jej výroby prekročiť tento limit až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

2. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 2000, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období nevystúpila vypočítaná úroveň spotreby regulovanej látky skupiny II uvedenej v prílohe B nad nulu. Všetky strany, ktoré vyrábajú látku, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby nevystúpila nad nulu. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.".

M. Článok 2E: 1,1,1-trichlóretán

Do Protokolu sa vkladajú nasledujúce odseky ako článok 2E:

„Článok 2E: 1,1,1-trichlóretán

1. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1993, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovanej skupiny III uvedenej v Prílohe B ročne vypočítanú úroveň spotreby v roku 1989. Všetky strany, ktoré vyrábajú látku, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby neprekročila ročne vypočítanú úroveň výroby v roku 1989. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

2. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 1995, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovanej látky skupiny III uvedenej v Prílohe B ročne 70 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1989. Všetky strany, ktoré vyrábajú látku, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby neprekročila ročne 70 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť limit až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

3. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 2000, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období neprekročila vypočítaná úroveň spotreby kontrolovanej skupiny III uvedenej v Prílohe B ročne 30 % vypočítanej úrovne spotreby v roku 1989. Všetky strany, ktoré vyrábajú látku, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby neprekročila ročne 30 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 10 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

4. Každá strana zabezpečí, aby v dvanásťmesačnom období, začínajúc 1. januárom 2005, a v každom ďalšom dvanásťmesačnom období vypočítaná úroveň spotreby látky skupiny III uvedenej v Prílohe B nevystúpila nad nulu. Všetky strany, ktoré vyrábajú látku, v rovnakom období zabezpečia, aby vypočítaná úroveň výroby nevystúpila nad nulu. Na pokrytie základných domácich potrieb však môže vypočítaná úroveň výroby prekročiť tento limit až o 15 % vypočítanej úrovne výroby v roku 1989 v prípade strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5.

5. V roku 1992 zvážia strany reálnosť harmonogramu rýchlejšieho znižovania, než je stanovený v tomto článku.".

N. Článok 3: Výpočet kontrolovaných úrovní

1. V článku 3 Protokolu sa za slová „článkov 2" dopĺňajú nasledujúce slová: „2A až 2E".

2. V článku 3 Protokolu sa za slová „Príloha A" v každom tvare dopĺňajú nasledujúce slová: „alebo Príloha B".

O. Článok 4: Kontrola obchodu s nesignatármi

1. Odseky 1 až 5 článku 4 sa nahrádzajú nasledujúcimi odsekmi:

1. S účinnosťou od 1. januára 1990 všetky strany zakážu dovoz kontrolovaných látok uvedených v Prílohe A z ktoréhokoľvek štátu, ktorý k tomuto Protokolu nepristúpil.

1. bis. Do jedného roka od nadobudnutia platnosti tohto odseku všetky strany zakážu dovoz kontrolovaných látok uvedených v Prílohe B z ktoréhokoľvek štátu, ktorý k tomuto Protokolu nepristúpil.

2. S platnosťou od 1. januára 1993 všetky strany zakážu vývoz kontrolovaných látok uvedených v Prílohe A do ktoréhokoľvek štátu, ktorý k tomto Protokolu nepristúpil.

2. bis. Po uplynutí jedného roka od nadobudnutia platnosti tohto odseku všetky strany zakážu vývoz kontrolovaných látok uvedených v Prílohe B do ktoréhokoľvek štátu, ktorý k tomuto Protokolu nepristúpil.

3. Do 1. januára 1992 vypracujú strany za pomoci postupov popísaných v článku 10 Dohody prílohu so zoznamom výrobkov obsahujúcich kontrolované látky podľa Prílohy A. Strany, ktoré podľa týchto postupov nevznesú námietky proti zoznamu, zakážu do jedného roku od nadobudnutia platnosti zoznamu dovoz týchto výrobkov z ktoréhokoľvek štátu, ktorý k tomuto Protokolu nepristúpil.

3. bis. Do troch rokov od nadobudnutia platnosti tohto odseku vypracujú strany za pomoci postupov popísaných v článku 10 Dohody prílohu so zoznamom výrobkov obsahujúcich kontrolované látky podľa Prílohy B. Strany, ktoré podľa týchto postupov nevznesú proti zoznamu námietky, zakážu dovoz týchto výrobkov z ktoréhokoľvek štátu, ktorý k tomuto Protokolu nepristúpil.

4. Do 1. januára 1994 zvážia strany realizovateľnosť zákazu či obmedzenia dovozu výrobkov vyrábaných za pomoci kontrolovaných látok uvedených v Prílohe A, ale ich neobsahujúcich, zo štátov, ktoré k tomuto Protokolu nepristúpili. Ak zistia, že je to realizovateľné, budú strany postupovať podľa článku 10 Dohody a vypracujú prílohu so zoznamom týchto výrobkov. Strany, ktoré v súlade s týmto článkom nevznesú proti tomuto zoznamu námietky, zakážu do jedného roka od nadobudnutia platnosti tohto zoznamu dovoz týchto výrobkov z ktoréhokoľvek štátu, ktorý k Protokolu pristúpil.

4. bis. Do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto odseku zvážia strany realizovateľnosť zákazu alebo obmedzenia dovozu výrobkov vyrábaných za pomoci látok uvedených v Prílohe B, ale ich neobsahujúcich, zo štátov, ktoré k Protokolu nepristúpili. Ak zistia, že je to realizovateľné, budú strany postupovať podľa článku 10 Dohody a vypracujú prílohu so zoznamom týchto výrobkov. Strany, ktoré v súlade s týmto článkom nevznesú proti zoznamu námietky, zakážu alebo obmedzia do jedného roku od nadobudnutia platnosti tohto zoznamu dovoz týchto výrobkov z ktoréhokoľvek štátu, ktorý k Protokolu nepristúpil.

5. Všetky strany sa zaväzujú zabrániť, ako to len bude možné, dovozu technológií na výrobu a použitie kontrolovaných látok do ktoréhokoľvek štátu, ktorý k Protokolu nepristúpil.".

2. Odsek 8 článku 4 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim odsekom:

8. Nehľadiac na ustanovenie tohto článku možno povoliť dovoz podľa odsekov 1,1 bis, 3, 3 bis, 4 a 4 bis zo štátov a vývoz podľa odsekov 2 a 2 bis do štátov, ktoré nepristúpili k Protokolu, ak podľa Konferencie strán tento štát úplne dodržiava článok 2, články 2A až 2E a tento článok a predložil o tom údaje podľa článku 7.".

3. V článku 4 Protokolu sa dopĺňa nasledujúci odsek ako odsek 9:

9. Na účely tohto článku pojem „štát, ktorý nepristúpil k Protokolu“ zahŕňa štát alebo regionálnu hospodársku integračnú organizáciu, ktorá v prípade určitej kontrolovanej látky nesúhlasí s tým, aby bola viazaná kontrolnými opatreniami týkajúcimi sa tejto látky.".

P. Článok 5: Osobitné postavenie rozvojových krajín

Článok 5 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim znením:

„Článok 5

Osobitné postavenie rozvojových krajín

1. Ktorákoľvek strana, ktorá je rozvojovou krajinou a ktorej ročná vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok uvedených v Prílohe A nepresahuje 0,3 kg na hlavu k dátumu nadobudnutia platnosti Protokolu alebo kedykoľvek neskôr do 1. januára 1999, bude mať na účel pokrytia svojich základných domácich potrieb nárok na 10-ročný odklad pri plnení kontrolných opatrení podľa článkov 2A až 2E.

2. Žiadna strana, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, však nesmie prekročiť ani ročnú vypočítanú úroveň spotreby 0,3 kg na hlavu kontrolovaných látok uvedených v Prílohe A, ani ročnú vypočítanú úroveň spotreby 0,2 kg na hlavu kontrolovaných látok uvedených v Prílohe B.

3. Pri uplatňovaní kontrolných opatrení podľa článku 2A až 2E má ktorákoľvek strana, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, nárok

a) pre kontrolované látky uvedené v Prílohe A ako základ určenia, či strana dodržuje kontrolné opatrenia, brať buď priemer ročných vypočítaných úrovní spotreby za obdobie 1995 až 1997 vrátane, alebo vypočítanú úroveň spotreby 0,3 kg na hlavu podľa toho, ktorý údaj bude nižší,

b) pre kontrolované látky uvedené v Prílohe B ako základ určenia, či strana dodržuje kontrolné opatrenia, brať buď priemer ročných vypočítaných úrovní spotreby za obdobie 1998 až 2000 vrátane, alebo vypočítanú úroveň spotreby 0,2 kg na hlavu podľa toho, ktorý údaj bude nižší.

4. Ak niektorá zo strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, zistí, že v období predtým, ako sa na ňu začnú uplatňovať záväzky kontrolných opatrení podľa článku 2A až 2E, nie je schopná získať dostatočnú zásobu kontrolovaných látok, môže o tom upovedomiť Sekretariát. Sekretariát toto oznámenie odovzdá stranám, ktoré zvážia túto záležitosť na budúcom stretnutí a rozhodnú o príslušnom opatrení.

5. Rozvinutie možností strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, plniť svoje záväzky a dodržiavať kontrolné opatrenia stanovené v článkoch 2A až 2E a ich realizácia týmito stranami bude závisieť od účinnej realizácie finančnej spolupráce podľa článku 10 a transferu technológií podľa článku 10A.

6. Strana, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, môže kedykoľvek písomne informovať Sekretariát, že vykonala všetky praktické kroky, ale predsa nie je schopná plniť niektoré zo záväzkov alebo všetky záväzky podľa článku 2A až 2E v dôsledku nedostatočného plnenia článku 10 a 10 A. Sekretariát odovzdá toto oznámenie stranám, ktoré zvážia záležitosť na budúcom stretnutí a v súlade s odsekom 5 tohto článku rozhodnú o nevyhnutných krokoch.

7. Počas obdobia medzi oznámením a stretnutím strán, ktoré má prijať rozhodnutia o krokoch uvedených v odseku 6 tohto článku, alebo počas ďalších období, ak tak rozhodne stretnutie strán, nebudú sa proti oznamujúcej strane používať sankcie za neplnenie podľa článku 8.

8. Stretnutie strán zváži najneskôr v roku 1995 situáciu strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 tohto článku, vrátane efektívnej realizácie finančnej spolupráce a transferu technológií týmto stranám a prijme zmeny, ktoré uzná za nevyhnutné v súvislosti s harmonogramom kontrolných opatrení vzťahujúcich sa na tieto strany.

9. Rozhodnutia uvedené v odsekoch 4, 6 a 7 tohto článku sa vykonajú rozhodovacím postupom podľa článku 10.".

Q. Článok 6: Hodnotenie a prehľad kontrolných opatrení

V článku 6 Protokolu sa namiesto slov „v článku 2" doplnia slová: „v článkoch 2A až 2E a situácie vo vzťahu k výrobe, dovozu a vývozu prechodných látok uvedených v skupine I Prílohy C".

R. Článok 7: Správy o údajoch

1. Článok 7 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim znením:

„Článok 7

Správy o údajoch

1. Každá strana poskytne Sekretariátu do 3 mesiacov po pristúpení k Protokolu štatistické údaje za rok 1986 o výrobe, dovoze a vývoze každej z kontrolovaných látok uvedených v Prílohe A alebo najlepší možný odhad týchto údajov, ak údaje nie sú k dispozícii.

2. Každá strana poskytne Sekretariátu štatistické údaje za rok 1989 o výrobe, dovoze a vývoze každej z kontrolovaných látok uvedených v Prílohe B a každej prechodnej látke uvedenej v Prílohe C alebo najlepší možný odhad týchto údajov, ak údaje nie sú k dispozícii, najneskôr do 3 mesiacov od okamihu, keď ustanovenie tohto Protokolu o látkach uvedených v Prílohe B začne pre stranu platiť.

3. Každá strana poskytne Sekretariátu štatistické údaje o ročnej výrobe (tak, ako je definovaná v odseku 5 článku 1) a ďalej najmä o:

– objeme používanom ako vstupná surovina,

– objeme zlikvidovanom technológiami schválenými stranami,

– vývoze do krajín signatárov a nesignatárov a dovoze z týchto krajín,

každej kontrolovanej látky uvedenej v Prílohách A a B a prechodnej látky uvedenej v skupine I Prílohy C za rok, keď ustanovenia týkajúce sa látok uvedených v prílohe B nadobudnú platnosť pre stranu, a za každý nasledujúci rok. Údaje budú predložené najneskôr do 9 mesiacov po skončení roku, na ktorý sa vzťahujú.

4. Pre strany, na ktoré sa vzťahuje odsek 8 písm. a) článku 2, budú požiadavky odsekov 1, 2 a 3 tohto článku týkajúce sa štatistických údajov o vývoze a dovoze splnené, ak daná regionálna ekonomická integračná organizácia poskytne údaje o dovoze a vývoze medzi organizáciami a štátmi, ktoré nie sú členmi tejto organizácie.".

S. Článok 9: Výskum, vývoj, verejná informovanosť, výmena informácií

Odsek 1 písm. a) článku 9 sa nahrádza nasledujúcim znením:

a) najlepšie technológie na kontrolu, spätné získavanie, recykláciu a deštrukciu kontrolovaných a prechodných látok či iné znižovanie ich emisií;".

T. Článok 10: Finančný mechanizmus

Článok 10 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim znením:

„Článok 10

Finančný mechanizmus

1. Strany vytvoria mechanizmus na účel poskytovania finančnej a technickej spolupráce vrátane transferu technológií stranám, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5 Protokolu, ktorý im umožní dodržiavať kontrolné opatrenia podľa článku 2A až 2E Protokolu. Tento mechanizmus (príspevky do neho budú dodatkom k finančným prevodom stranám, na ktoré sa vzťahuje uvedený odsek) pokryje všetky zvýšené náklady týchto strán s cieľom umožniť im dodržiavanie kontrolných opatrení Protokolu. Zoznam určujúci kategórie zvýšených nákladov bude schválený na stretnutí strán.

2. Mechanizmus, vytvorený podľa odseku 1, bude zahŕňať Multilaterálny fond. Môže obsahovať i ďalšie formy multilaterálnej, regionálnej a bilaterálnej spolupráce.

3. Multilaterálny fond bude:

a) pomocou platieb alebo úľav a na základe kritérií odsúhlasených stranami pokrývať schválené zvýšené náklady,

b) financovať funkciu clearing house s cieľom:

(i) pomôcť stranám, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5, prostredníctvom štúdií konkretizovaných pre danú krajinu a iných foriem technickej spolupráce pri identifikácii jej potrieb v oblasti spolupráce,

(ii) uľahčovať technickú spoluprácu s cieľom splniť takto stanovené potreby,

(iii) podľa ustanovenia článku 9 distribuovať informácie a materiály, usporadúvať semináre, školenia a podobné akcie v prospech strán – rozvojových krajín a

(iv) sprostredkovať a monitorovať ďalšie formy multilaterálnej, regionálnej a bilaterálnej spolupráce, ktorá je k dispozícii stranám – rozvojovým krajinám,

c) financovať služby Sekretariátu multilaterálneho fondu a ďalšie podporné výdaje.

4. Multilaterálny fond bude pracovať z poverenia strán, ktoré budú rozhodovať o jeho celkovej politike.

5. Strany vytvoria výkonný výbor, ktorý rozpracuje a bude monitorovať plnenie konkrétnej operatívnej politiky, smerníc a administratívnych opatrení vrátane vyplácania zdrojov na dosiahnutie cieľov Multilaterálneho fondu. Výkonný výbor bude plniť svoje úlohy podľa kompetencií, ktoré mu schvália strany, v spolupráci s Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj (Svetová banka), Programom OSN pre životné prostredie, Programom OSN pre rozvoj a s ďalšími príslušnými špecializovanými agentúrami. Členovia výkonného výboru, ktorí budú vyberaní na základe rovnovážneho zastúpenia strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5, a strán, na ktoré sa uvedený odsek nevzťahuje, budú schvaľovaní týmito stranami.

6. Multilaterálny fond bude financovaný z príspevkov strán, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 článku 5, v konvertibilnej mene alebo v určitých prípadoch v naturáliách či v národnej mene na základe hodnotiacej stupnice OSN. Príspevky ďalších strán budú iniciované. Bilaterálne a regionálne projekty spolupráce, najmä prípady schválené rozhodnutím strán možno považovať za určité percento príspevku do fondu v prípade, že sú v súlade s kritériami konkretizovanými rozhodnutím strán a že taká spolupráca sa aspoň:

a) týka striktného dodržiavania ustanovenia Protokolu,

b) prináša dodatočné zdroje a

c) pokrýva schválené vyššie náklady.

7. Strany schvália programový rozpočet Multilaterálneho fondu na každé fiškálne obdobie a percento príspevku jednotlivých strán do fondu.

8. Zdroje z Multilaterálneho fondu sa budú vyplácať so súhlasom strany, ktorá prispieva.

9. Uznesenie strán podľa tohto článku sa bude prijímať, kedykoľvek to bude možné, na základe konsenzu. Ak budú vyčerpané všetky možnosti konsenzu, bude sa uznesenie prijímať dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán predstavujúcich väčšinu prítomných a hlasujúcich strán, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5, a väčšinu prítomných a hlasujúcich strán, na ktoré sa uvedený odsek nevzťahuje.

10. Finančný mechanizmus, vytvorený podľa tohto článku, nie je prekážkou akémukoľvek budúcemu usporiadaniu, ktoré by sa mohlo v oblasti ekológie rozvinúť.”.

U. Článok 10 A: Transfer technológie

Do Protokolu sa dopĺňa nasledujúci článok ako článok 10A:

„Článok 10A

Transfer technológie

Každá strana vykoná v súlade s programami podporovanými finančným mechanizmom všetky realizovateľné kroky, aby zabezpečila:

a) rýchly transfer najlepších existujúcich a ekologicky bezpečných náhrad a príslušných technológií do strán – krajín, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 článku 5 a

b) spravodlivé a čo najpriaznivejšie podmienky pre transfery uvedené v písmene a)”.

V. Článok 11: Stretnutia strán

Odsek 4 písm. g) článku 11 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim znením:

g) V súlade s článkom 6 hodnotiť kontrolné opatrenia a situáciu v súvislosti s prechodnými látkami.”.

W. Článok 17: Strany pristupujúce k Protokolu po jeho nadobudnutí platnosti

V článku 17 sa namiesto slov „a zároveň v zmysle” dopĺňajú slová: „článku 2A až 2E a”.

X. Článok 19: Odstúpenie od Protokolu

Článok 19 Protokolu sa nahrádza nasledujúcim znením:

„Ktorákoľvek strana môže odstúpiť od tohto Protokolu, ak o tom podá písomné oznámenie depozitárovi kedykoľvek po uplynutí 4 rokov od prevzatia záväzku podľa odseku 1 článku 2A. Toto odstúpenie nadobudne platnosť po uplynutí jedného roka od dátumu obdržania oznámenia alebo neskôr podľa špecifikácie v oznámení o odstúpení.”.

Y. Prílohy

K Protokolu sa dopĺňajú nasledujúce prílohy:

„Príloha B

Kontrolované látky

Skupina Látky ODP
Skupina I:
CF3CI (CFC-13) 1,0
C2FCl5 (CFC-111) 1,0
C2F2Cl4 (CFC-112) 1,0
C3FCl7 (CFC-211) 1,0
C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0
C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0
C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0
C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0
C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0
C3F7Cl (CFC-217) 1,0
Skupina II:
CCl4 (tetrachlórmetán) 1,1
Skupina III:
C2H3Cl3(1,1,1-trichlóretán) *0,1
* Poznámka: Tento vzorec sa netýka 1,1,2-trichlóretánu

Príloha C

Prechodné látky

Skupina Látky ODP
Skupina 1:
CHFCl2 (HCFC-21)
CHF2Cl (HCFC-22)
CH2FCl (HCFC-31)
C2HFCl4 (HCFC-121)
C2HF2Cl3 (HCFC-122)
C2HF3Cl2 (HCFC-123)
C2HF4Cl (HCFC-124)
C2H2FCl3 (HCFC-131)
C2H2F2Cl2 (HCFC-132)
C2H2F3Cl (HCFC-133)
C2H3FCl2 (HCFC-141)
C2H3F2Cl (HCFC-142)
C2H4FCl (HCFC-151)
C3HFCl6 (HCFC-221)
C3HF2Cl5 (HCFC-222)
C3HF3Cl4 (HCFC-223)
C3HF4Cl3 (HCFC-224)
C3HF5Cl2 (HCFC-225)
C3HF6Cl (HCFC-226)
C3H2FCl5 (HCFC-231)
C3H2F2Cl4 (HCFC-232)
C3H2F3Cl3 (HCFC-233)
C3H2F4Cl2 (HCFC-234)
C3H2F5Cl (HCFC-235)
C3H3FCl4 (HCFC-241)
C3H3F2Cl3 (HCFC-242)
C3H3F3Cl2 (HCFC-243)
C3H3F4Cl (HCFC-244)
C3H4FCl3 (HCFC-251)
C3H4F2Cl2 (HCFC-252)
C3H4F3Cl (HCFC-253)
C3H5FCl2 (HCFC-261)
C3H5F2Cl (HCFC-262)
C3H6FCl (HCFC-271)
ODP (Ozone Depleting Potential) = potenciál porušovania ozónu

Článok 2

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dodatok nadobudne platnosť 1. januára 1992 za predpokladu, že aspoň 20 signatárov – krajín alebo regionálnych ekonomických integračných organizácií – Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu uloží doklad o ratifikácii, prijatí alebo schválení dodatku. Ak táto podmienka nebude splnená, Dodatok nadobudne platnosť deväťdesiat dní po splnení tejto podmienky.

2. Na účely odseku 1 takýto dokument, uložený regionálnou ekonomickou integračnou organizáciou, nebude pripočítaný k dokumentom uloženým členskými štátmi tejto organizácie.

3. Po nadobudnutí platnosti tohto Dodatku podľa odseku 1 tento nadobudne platnosť pre ktorúkoľvek ďalšiu stranu Protokolu deväťdesiaty deň po dátume uloženia jej dokumentu o ratifikácii, prijatí alebo schválení.

Anglické znenie textu