Oznámenie č. 512/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Londýnskeho dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 194/2006
Platnosť od 12.09.2006
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 10. augusta 1992 v súlade s článkom 2 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 14. júla 1994 v súlade s článkom 2 ods. 1. Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (MONTREAL 16. septembra 1987) nebol uverejnený ...