511

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2000 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 31. marca 2001 v súlade s článkom 10.

K oznámeniu č. 511/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe o uľahčenie medzinárodnej prepravy tovaru,

uvedomujúc si, že efektívna medzinárodná preprava tovaru je dôležitou podmienkou pre obchodné vzťahy,

uvedomujúc si, že v záujme ochrany životného prostredia a v dôsledku obmedzenej kapacity cestnej infraštruktúry, ako aj v záujme vytvorenia ekonomicky, sociálne a environmentálne akceptovateľných alternatív k cestnej nákladnej doprave je potrebné vytvoriť moderný dopravný systém zahŕňajúci železničnú a vodnú dopravu,

v presvedčení, že rozvoj systému kombinovanej dopravy má veľkú kapacitu na uľahčenie medzinárodnej prepravy tovaru,

so zreteľom na medzinárodné dohody týkajúce sa medzinárodnej prepravy tovaru

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu, ktorá sa uskutočňuje v intermodálnej prepravnej jednotke alebo v cestnom nákladnom vozidle železničnou, vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou a čiastočne cestnou dopravou medzi územiami štátov zmluvných strán alebo tranzitom cez územia štátov zmluvných strán alebo cez územie jedného z nich dopravcami evidovanými na území štátu jednej zo zmluvných strán.

(2) Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 2

Pojmy

Na účely tejto dohody použité pojmy majú nasledujúci význam:

a) „intermodálna preprava“ znamená prepravu tovaru v jednej a tej istej intermodálnej prepravnej jednotke alebo cestnom nákladnom vozidle dvoma alebo viacerými druhmi dopravy bez manipulovania s tovarom pri zmene druhu dopravy,

b) „medzinárodná kombinovaná doprava“ znamená intermodálnu prepravu tovaru, kde sa z väčšej časti používa železničná, vnútrozemská vodná alebo námorná doprava a každý začiatočný alebo konečný úsek prepravy cestnou dopravou je čo najkratší a leží na území dvoch rôznych štátov,

c) „intermodálna prepravná jednotka“ znamená kontajner dlhý najmenej 6,1 metra, výmennú nadstavbu, príves alebo náves vhodný na intermodálnu prepravu,

d) „cestné nákladné vozidlo“ znamená cestné motorové vozidlo skonštruované a používané na prepravu tovaru alebo cestnú súpravu skladajúcu sa z nákladného automobilu s prívesom alebo z ťahača s návesom, pričom cestné motorové vozidlo alebo ťahač musia byť evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán,

e) „terminál kombinovanej dopravy“ je miesto, v ktorom je intermodálna prepravná jednotka alebo cestné nákladné vozidlo vykladané, nakladané alebo prekladané z jedného druhu dopravy na iný druh dopravy,

f) „zvoz a rozvoz“ znamená prepravu intermodálnej prepravnej jednotky cestnou dopravou alebo cestného nákladného vozidla z miesta nakládky alebo cestného nákladného vozidla od hraničného priechodu do najbližšieho terminálu kombinovanej dopravy alebo prístavu a z terminálu kombinovanej dopravy alebo prístavu do najbližšieho hraničného priechodu alebo do miesta vykládky najkratšou cestou,

g) „sprevádzaná kombinovaná doprava“ znamená prepravu cestného nákladného vozidla železničnou (Ro-La), vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou (Ro-Ro) spolu s osádkou vozidla,

h) „nesprevádzaná kombinovaná doprava“ znamená prepravu intermodálnej prepravnej jednotky železničnou, vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou bez osádky vozidla.

Článok 3

Sprevádzaná kombinovaná doprava

(1) Preprava cestných nákladných vozidiel evidovaných na území štátu jednej zo zmluvných strán je medzi hraničným priechodom a terminálom kombinovanej dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany prevádzkovaná bez cestných povolení a vozidlá nepodliehajú cestnej dani. Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na poplatky za používanie platených ciest, mostov a iných dopravných stavieb ani na poplatky za nadmernú a nadrozmernú prepravu. Kontrolné dopravné orgány na štátnych hraniciach povolia vjazd bez cestného povolenia cestným nákladným vozidlám, ktoré sa preukážu dokladmi oprávňujúcimi na prepravu cestného nákladného vozidla železničnou, vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou v rámci medzinárodnej kombinovanej dopravy.

(2) Ak sa vzdialenosť dohodnutá podľa článku 7 ods. 5 prekročí, doprava sa vykonáva na základe osobitného povolenia. Príslušné orgány štátov zmluvných strán vydávajú osobitné povolenia, ktoré preukazujú, že ide o kombinovanú dopravu, a ktoré podliehajú alebo nepodliehajú cestným poplatkom a platia iba pre príslušnú dopravu. Kontingent osobitných povolení pre sprevádzanú kombinovanú dopravu dohodne zmiešaná komisia recipročne. Každá jej zmena sa odsúhlasí v súlade s prepravnými požiadavkami zmluvných strán.

(3) Zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu určí pomer realizovanej dopravy a odmeňovacieho kontingentu povolení pre cestnú dopravu pri použití služieb Ro-La a Ro-Ro v medzinárodnej kombinovanej doprave medzi územiami štátov zmluvných strán alebo v tranzite cez tieto územia cestným nákladným vozidlom evidovaným na území štátu jednej zo zmluvných strán.

(4) Odmeňovací kontingent povolení bude určovaný štvrťročne. Budú vydávané príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

(5) Zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť také podmienky, aby celkový čas hraničnej colnej kontroly a ostatných kontrol, ktoré sa vykonávajú na hraničných priechodoch pri vlakoch používaných v doprave Ro-La, nepresiahol 30 minút.

Článok 4

Nesprevádzaná kombinovaná doprava

(1) Preprava intermodálnej prepravnej jednotky z terminálu kombinovanej dopravy alebo do neho na území štátov obidvoch zmluvných strán sa môže vykonávať iba cestným nákladným vozidlom evidovaným na území štátu danej zmluvnej strany.

(2) Terminály kombinovanej dopravy používané na takú prepravu sa odsúhlasia na stretnutí zmiešanej komisie.

Článok 5

Hraničné priechody – prekračovanie štátnej hranice

(1) V prípade cestného nákladného vozidla vykonávajúceho sprevádzanú kombinovanú dopravu vstupujúceho na územie štátov zmluvných strán príslušné orgány na štátnom hraničnom priechode nechajú vstúpiť dopravcu a cestné nákladné vozidlo, ak vlastní doklady potvrdzujúce vykonávanie kombinovanej dopravy podľa ustanovení článku 3 ods. 1. Pri výstupe z územia štátov zmluvných strán sa vodič cestného nákladného vozidla preukáže dokladmi, ktoré potvrdzujú, že použil kombinovanú dopravu, napríklad nákladný list CIM-UIRR, nákladný list SMGS, plavebný konosament alebo iný doklad odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.

(2) Okrem dokladov požadovaných inými medzinárodnými zmluvami, ktorými sú zmluvné strany viazané, sa musia v cestnom nákladnom vozidle nachádzať a na žiadosť príslušným orgánom štátov obidvoch zmluvných strán predložiť doklady oprávňujúce vykonávať kombinovanú dopravu. Ak sa nepredložia doklady oprávňujúce vykonávať kombinovanú dopravu, vozidlo bude považované za vozidlo, ktoré nie je oprávnené vykonávať kombinovanú dopravu. Akákoľvek zmena alebo neoprávnená úprava dokladov ruší ich platnosť. Takéto doklady budú odobraté.

(3) Pri vstupe na územie alebo výstupe z územia štátov zmluvných strán budú osoby a cestné nákladné vozidlá vykonávajúce kombinovanú dopravu skontrolované podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán.

(4) Dopravca a osádka vozidla sú povinní podriadiť sa vnútroštátnym právnym predpisom štátu danej zmluvnej strany.

Článok 6

Podpora kombinovanej dopravy

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že podniknú všetky potrebné opatrenia podporujúce rozvoj kombinovanej dopravy u svojich prevádzkovateľov železničnej dopravy, prístavov, lodných spoločností a cestných dopravcov.

(2) Zmluvné strany podporia vykonávanie kombinovanej dopravy a zabezpečia kompatibilitu technických parametrov železničnej, cestnej, vnútrozemskej vodnej alebo námornej dopravy, podporujúc používanie nesprevádzanej kombinovanej dopravy. Zároveň sa budú usilovať o zavedenie opodstatnených stimulujúcich taríf.

(3) Zmluvné strany poskytnú úplnú podporu rozvoju infraštruktúry kombinovanej dopravy.

(4) Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky na to, aby cestné nákladné vozidlá vykonávajúce zvoz a rozvoz v kombinovanej doprave na územiach štátov zmluvných strán nepodliehali prepravným zákazom platným počas dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja.

(5) Obidve zmluvné strany budú vytvárať podmienky pri zvoze a rozvoze cestného nákladného vozidla prepravujúceho veľký ISO kontajner (12,2 m) do celkovej hmotnosti 44 ton.

(6) Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky na urýchlenie hraničnej kontroly týkajúcej sa kombinovanej dopravy a napomôžu presun colného vybavovania z hraničných priechodov do terminálov kombinovanej dopravy.

(7) Zmluvné strany budú spolupracovať na zavedení priaznivých medzinárodných podmienok na stimulovanie kombinovanej dopravy a podniknú kroky na podporu rozvoja trás, ktoré budú bežne používať.

Článok 7

Spolupráca a zmiešaná komisia

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať spoločnosti zaoberajúce sa kombinovanou dopravou pri vytváraní konkurencieschopných podmienok s dôrazom na zvyšovanie kvality dopravy a neporušenosti tovaru, znižovanie doby trvania prepráv a dodržiavanie dodacích lehôt, ako aj napomáhať používanie ekonomicky odôvodnených taríf.

(2) Zmluvné strany sa budú usilovať napomáhať čo najväčšie využitie predností kombinovanej dopravy pred cestnou dopravou. V prípade mimoriadnych udalostí alebo pri prerušení dopravy v trvaní viac než 12 hodín zmluvné strany prijmú spoločné bezodkladné opatrenia.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa zaväzujú podniknúť potrebné kroky na vykonávanie tejto dohody, ako aj na recipročnú výmenu potrebných informácií. Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa budú včas navzájom informovať o akejkoľvek zmene vo vnútroštátnych právnych predpisoch svojich štátov týkajúcich sa kombinovanej dopravy, ako aj o zmenách týkajúcich sa ich právomocí. Príslušné orgány štátov zmluvných strán budú spolupracovať pri vykonávaní tejto dohody.

(4) Všetky otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody bude riešiť zmiešaná komisia, ktorú vytvoria zmluvné strany podľa návrhu svojich príslušných orgánov. Každá zmluvná strana v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody určí troch svojich zástupcov zmiešanej komisie, pričom predsedovia majú právo privolať aj ďalších odborníkov na rokovanie zmiešanej komisie.

(5) Zmluvné strany sa budú na zasadnutí zmiešanej komisie informovať o termináloch kombinovanej dopravy v obidvoch štátoch a dohodnú vzdialenosti zvozu a rozvozu pre každý terminál kombinovanej dopravy osobitne.

(6) Zasadnutia zmiešanej komisie sa uskutočnia na požiadanie predsedu zmiešanej komisie jednej zo zmluvných strán.

(7) Zmiešaná komisia má právo navrhovať zmeny a doplnky tejto dohody.

Článok 8

Porušenie ustanovení dohody

(1) V prípade porušenia vnútroštátnych právnych predpisov dopravcom alebo jeho zamestnancami na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj v prípade porušenia ustanovení tejto dohody na žiadosť príslušných orgánov štátu zmluvnej strany, na ktorej území došlo k porušeniu, majú príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany právo prijať tieto opatrenia:

a) napomenúť dopravcu, aby dodržiaval vnútroštátne právne predpisy a ustanovenia tejto dohody,

b) nevydať alebo zrušiť už vydané osobitné povolenie a povolenie v rámci odmeňovacieho kontingentu tomuto dopravcovi na dobu, počas ktorej príslušné orgány poškodenej zmluvnej strany zakázali dopravcovi vykonávať prepravu na území ich štátu,

c) v prípade vážneho porušenia ustanovení tejto dohody dopravcami alebo ich zamestnancami, ktorí vykonávajú kombinovanú dopravu, má každá zmluvná strana právo zakázať príslušnému dopravcovi vykonávať takúto dopravu na území jej štátu.

(2) Príslušné orgány štátov zmluvných strán sa navzájom informujú o prijatých opatreniach.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 nevylučujú právne sankcie prijaté orgánmi štátu zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu.

Článok 9

Ochrana údajov

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek údaje a informácie okrem oficiálnych štatistických údajov a správ sú ochránené proti nezákonnému odovzdaniu tretej strane.

(2) Údaje a informácie môžu byť poskytnuté orgánom štátov zmluvných strán, prokuratúre a súdom v prípade, že to vyžaduje začatie trestného konania. Odovzdanie akýchkoľvek iných údajov je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušného orgánu štátu danej zmluvnej strany.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť 30 dní po prijatí neskoršej diplomatickej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 11

Zmeny a dodatky dohody

Táto dohoda môže byť menená na základe obojstranného písomného súhlasu zmluvných strán. Zmeny a dodatky nadobudnú platnosť podľa ustanovení článku 10 tejto dohody.

Článok 12

Doba platnosti

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Sofii 14. júna 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, bulharskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Antoni Slavinski v. r.