Oznámenie č. 508/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006
Redakčná poznámka

Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní a jeho dodatkovým protokolom nadobudlo platnosť 28. júla 2006.