Oznámenie č. 503/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006 do31.05.2008
Účinnosť do 31.05.2008
Zrušený 178/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

503

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 22. augusta 2006 č. 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 637/2005 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovujú zjednodušené pravidlá na platenie poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska v nadväznosti na novelu zákona o dohľade nad finančným trhom vykonanú zákonom č. 214/2006 Z. z. Opatrením sa tiež upravujú ustanovenia o poplatkoch súvisiacich so správcovskými spoločnosťami a podielovými fondami.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.