Oznámenie č. 498/2006 Z. z.Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Čiastka 189/2006
Platnosť od 26.08.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

498

OZNÁMENIE

Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydal podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 1. augusta 2006 č. 2179/2006-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií z príjmov z odvodu na podporu menšinovej kultúry a na sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity, dotácií z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok na riešenie problémov rómskej komunity, najmä na financovanie projektov v súlade s prioritami vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám, na aktivity v oblasti boja proti drogám a drogovým závislostiam, najmä na prevenciu, liečbu, resocializáciu drogovo závislých osôb, na tvorbu a rozvoj systému monitoringu a hodnotenia drogovej situácie v Slovenskej republike a na aktivity súvisiace s predchádzaním všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, vyšší územný celok, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, súkromná škola a vydavateľstvo.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a je prístupný na Úrade vlády Slovenskej republiky.