Opatrenie č. 494/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Čiastka 188/2006
Platnosť od 26.08.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.09.2006 do31.08.2007
Zrušený 322/2007 Z. z.

OBSAH

494

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. augusta 2006

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma „8 840 Sk“ nahrádza sumou „9 290 Sk“,

b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma „22 100 Sk“ nahrádza sumou „23 240 Sk“,

c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „3 320 Sk“ nahrádza sumou „3 490 Sk“,

d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma „4 230 Sk“ nahrádza sumou „4 440 Sk“,

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „3 150 Sk“,

f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma „1 740 Sk“ nahrádza sumou „1 830 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Viera Tomanová v. r.