Nariadenie vlády č. 486/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006

486

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. augusta 2006,

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Dávka v hmotnej núdzi je

a) u jednotlivca 1 640 Sk mesačne,

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 630 Sk mesačne,

c) u dvojice bez detí 2 850 Sk mesačne,

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 890 Sk mesačne,

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 900 Sk mesačne,

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 210 Sk mesačne.

§ 2

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne.

§ 3

Aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne.

§ 4

Príspevok na bývanie je

a) 1 460 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

b) 2 300 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

§ 5

Ochranný príspevok je 1 900 Sk mesačne.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Robert Fico v. r.