Nariadenie vlády č. 485/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

485

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

a) 0 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,“.

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

3. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 0 Sk pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Robert Fico v. r.