Opatrenie č. 483/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007

Čiastka 183/2006
Platnosť od 18.08.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH

483

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. augusta 2006

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007 je 9,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 000 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


v z. Peter Kažimír v. r.