Vyhláška č. 482/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2005 Z. z.

Čiastka 183/2006
Platnosť od 18.08.2006 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2006 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

482

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 31. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2005 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 a § 26 ods. 4 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 28 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a praktických školách“.

2. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „,ak táto vyhláška neustanovuje inak“.

3. V § 4 ods. 10 prvá veta znie: „Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov uvedených v prílohe časti I, ktoré sú súčasťou učebných plánov študijného odboru, ktorý žiak študuje.“.

4. V § 6 ods. 1 sa za slovo „školy“ vkladajú slová „alebo príslušného ročníka strednej školy s dvoma vyučovacími jazykmi“.

5. V § 7 ods. 4 sa za slová „praktickou formou,“ vkladajú slová „formou umeleckých výkonov,“.

6. V § 7 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „ Ak si žiak štúdia s dvoma vyučovacími jazykmi, ktoré nie je zriadené na základe medzinárodnej zmluvy, zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika, vykoná ju v slovenskom jazyku; ak je jedným z vyučovacích jazykov jazyk národnostnej menšiny, vykoná ju v tomto jazyku. Ak si žiak štúdia s dvoma vyučovacími jazykmi, ktoré je zriadené na základe medzinárodnej zmluvy, dobrovoľne zvolí vykonanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika, vykoná ju v slovenskom jazyku; ak je jedným z vyučovacích jazykov jazyk národnostnej menšiny, vykoná ju v tomto jazyku.“.

7. § 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže konať maturitnú skúšku na úrovni A alebo na úrovni B len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.“.

8. V § 8 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „štyroch“.

9. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

10. V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

11. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

12. V § 8 odsek 5 znie:

(5) Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 2 písm. c) je každý predmet uvedený v prílohe časti I, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.“.

13. V § 8 ods. 6, 7 a 9, § 9 ods. 5 a 7 a § 29 ods. 2 sa nad slovom „jazykmi“ vypúšťa odkaz 11.

14. V § 18 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

15. V § 21 odsek 2 znie:

(2) Skúšobná komisia má stálych členov a ďalších členov. Stálymi členmi sú predseda, podpredseda a triedny učiteľ. V konzervatóriách sú stálymi členmi predseda, podpredseda a vedúci oddelenia. Stálym členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku okrem skúšobnej komisie v odbornom učilišti je aj delegovaný zástupca profesijnej komory, ak má odbornú spôsobilosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu.16)“.

16. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Predsedov skúšobných komisií vymenúva krajský školský úrad13) do 15. apríla, do 31. januára pre konzervatóriá. Predsedom skúšobnej komisie môže byť pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou,14) ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe. Predsedom skúšobnej komisie pre absolventské skúšky v stredných zdravotníckych školách pre študijný odbor môže byť pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou,14) ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a dva roky odbornej zdravotníckej praxe. Predsedu skúšobnej komisie nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na ktorej sa skúška koná.“.

17. V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia.“.

18. V § 24 odsek 3 znie:

(3) Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku. Prípadné námietky voči hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky môže podať žiak alebo jeho zákonný zástupca písomne Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.15) Prípadné námietky voči hodnoteniu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky môže podať žiak alebo jeho zákonný zástupca písomne Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od jej vykonania.15)“.

19. V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov.15a) Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii.15b) Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) § 13 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z.

15b) § 13 ods. 7 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

20. V § 26 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.

21. V § 26 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Opravnú skúšku ústnej formy internej časti maturitnej skúšky žiak koná na strednej škole, na ktorej konal maturitnú skúšku.“.

22. V § 26 ods. 7 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.

23. V § 27 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o maturitnú skúšku z predmetu, na ktorý sa žiak dobrovoľne prihlásil.“.

24. § 28 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Riaditeľ konzervatória na návrh umeleckej rady schvaľuje do

a) 31. januára vybrané umelecké diela absolventských výkonov,

b) 30. júna predchádzajúceho školského roka témy absolventských písomných prác,

c) 31. marca zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy,

d) 31. marca umelecké diela, ktoré budú predvedené na internej časti maturitnej skúšky.“.

25. V prílohe v hlavných nadpisoch sa za číslice I. až VI. vkladá slovo: „ČASŤ“.

26. V prílohe I. časti ZOZNAM MATURITNÝCH PREDMETOV v odkaze 2 sa vkladá druhá veta, ktorá znie: „Pri nadstavbovom štúdiu sa do časovej dotácie cudzieho jazyka vrátane konverzácie v cudzom jazyku započíta aj časová dotácia toho istého cudzieho jazyka vrátane konverzácie v cudzom jazyku, ktorú absolvoval v príslušnom učebnom odbore.“.

27. V prílohe II. časti ČLENENIE MATURITNEJ SKÚŠKY sa v riadku s poradovým číslom 10 v predmete matematika úrovne A v stĺpci písomná vypúšťa číslo „60“.

28. V prílohe III. časti POKYNY K EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORME INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY bod 3. Matematika znie:

„Externá časť maturitnej skúšky z matematiky sa skladá z centrálne vypracovanej písomnej skúšky – testu, ktorá sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a externe sa vyhodnocuje. Test sa skladá iba z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou; test neobsahuje úlohy z diferenciálneho a integrálneho počtu.“.

29. V prílohe IV. časti HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY sa vkladá nový bod 9, ktorý znie:

9. Žiak zmaturuje z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie externej časti) alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.“.

Doterajší bod 9 sa označuje ako bod 10.

30. V prílohe VI. časti POŽIADAVKY NA INTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY vo všeobecných pokynoch sa vypúšťa bod 9.

Doterajšie body 10 až 14 sa označujú ako body 9 až 13.

31. V prílohe VI. časti POŽIADAVKY NA INTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY v bode 11. NÁUKA O SPOLOČNOSTI vysvetľujúce poznámky k Charakteristike úloh maturitných zadaní pre úroveň B znejú:

„Úloha č. 1 - Žiak má opísať vybraný pojem a jeho vlastnosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 - Analýza vybraného textu a zodpovedanie podotázok viažucich sa k textu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:

40% filozofia,
15% -20% právo,
15% -20% politológia,
10% - 15% ekonómia a ekonomika,
10% - 15% psychológia a sociológia.

32. V prílohe VI. časti POŽIADAVKY NA INTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY v bode 11. NÁUKA O SPOLOČNOSTI vysvetľujúce poznámky k Úpravám pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami znejú:

„Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

10 % - 40 % filozofia,
10 % - 40 % právo,
10 % - 40 % politológia,
10 % - 40 % ekonómia a ekonomika,
10 % - 40 % psychológia a sociológia.

33. V prílohe VI. časti POŽIADAVKY NA INTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY v bode 13. OBČIANSKA NÁUKA vysvetľujúce poznámky k Charakteristike úloh maturitných zadaní pre úroveň B znejú:

„Úloha č. 1 - Žiak má opísať vybraný pojem a jeho vlastnosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 - Analýza vybraného textu a zodpovedanie podotázok viažucich sa k textu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne je takéto:

40% filozofia,
15% -20% právo,
15% -20% politológia,
10% - 15% ekonómia a ekonomika,
10% - 15% psychológia a sociológia.

34. V prílohe VI. časti POŽIADAVKY NA INTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY v bode 13. OBČIANSKA NÁUKA vysvetľujúce poznámky k Úpravám pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami znejú:

„Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre obe úrovne pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

10 % - 40 % filozofia,
10 % - 40 % právo,
10 % - 40 % politológia,
10 % - 40 % ekonómia a ekonomika,
10 % - 40 % psychológia a sociológia.

Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Ján Mikolaj v. r.