Oznámenie č. 478/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Čiastka 182/2006
Platnosť od 18.08.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002 v súlade s článkom 14 ods. 1.

478

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2001 bola v Žywci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.